Regelmatig doen we in opdracht van onder andere het Ministerie van VWS, VNG of gemeenten landelijk onderzoek over en binnen het sociaal domein. Onderstaand een selectie van de onderzoeken die we in 2015 en 2016 mochten uitvoeren.

Onderzoek volledigheid en betrouwbaarheid beleidsinformatie jeugdhulp in opdracht van het ministerie van VWS en VNG. Het onderzoek heeft betrekking gehad over de voorlopige cijfers eerste half jaar 2015 en geeft een schets van en inzicht in de betrouwbaarheid en volledigheid van de getoetste benchmarkcijfers van de geselecteerde gemeenten. Daarnaast geven de onderzoekers aanbevelingen over de toepassingsmogelijkheden voor gemeenten van de beleidsinformatie van CBS. Download Onderzoek betrouwbaarheid en volledigheid aangeleverde beleidsinformatie jeugdhulp (pdf).

Onderzoek bekostiging en contractering jeugdhulp in opdracht van het ministerie van VWS via het OTD (ondersteuningsteam decentralisatie). In deze rapportage illustreren we aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten naar de wijze van bekostiging en contractering hoe de veranderingen zich in de praktijk op dit moment ontwikkelen. Download Onderzoek bekostiging en contractering jeugdhulp (pdf).

Onderzoek compensatie woonplaatsbeginsel jeugdhulp in opdracht van het ministerie van VWS en VNG via het OTD (ondersteuningsteam decentralisatie). In deze rapportage doen we verslag van de verdeling van middelen in het kader van de compensatieregeling woonplaatsbeginsel jeugdhulp. Download rapportage uitvoering compensatieregeling (pdf).

Onderzoek in kader van bestuurlijk akkoord Rijk, VNG en GGZ Nederland over zorggebruik in j-GGZ.  In opdracht van het ministerie van VWS en de brancheorganisatie VNG voerde JB Lorenz een landelijk onderzoek uit om aan de hand daarvan een analyse te maken over het zorggebruik in de jeugd-GGZ. Download Landelijk onderzoek zorggebruik J-GGZ (pdf).