jb Lorenz heeft een naam en reputatie hoog te houden als het gaat om de monitoring van zorggebruik en zorgkosten binnen het sociaal domein. Reeds vanaf eind 2013 zijn wij actief voor gemeenten en regio’s van gemeenten om zorggebruik en zorgkosten te monitoren. Maar we monitoren niet alleen data; onze productiemonitoren onderscheiden zich vanwege het feit dat wij ook duiding geven aan de cijfers over zorggebruik en zorgkosten en gemeenten kunnen ondersteunen bij de doorontwikkeling van nieuwe zorgarrangementen en bijbehorende bekostigingssystematieken.

Wij monitoren met respect voor privacy van individuele cliënten; op geen enkele wijze worden gegevens van cliënten opgevraagd. Alle gegevens die we uitvragen, betreffen gegevens over zorggebruik op populatieniveau en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuen. Daarnaast worden onze productiemonitoren hoog gewaardeerd door zorgorganisaties. Met een helpdesk die tussen 08.30 uur en 17.30 uur altijd telefonisch bereikbaar is en de mogelijkheid tot mailcontact buiten kantoortijden en in de weekenden, lukt het ons om op een gemiddelde respons van 98% te komen. Daar zijn we trots op!

productiemonitor Jeugdhulp
Al tijdens de voorbereiding op de decentralisatie jeugdhulp ontwikkelde jb Lorenz een monitor Jeugdhulp op basis waarvan zorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking en voor kinderen met jeugd- en opvoedvragen inzichtelijk gemaakt werd voor gemeenten en jeugdhulpregio’s. Aan de hand van onze productiemonitor Jeugdhulp wordt op wijk- en buurtniveau inzichtelijk gemaakt wat het zorggebruik en de zorgkosten zijn. Aan de hand van deze gegevens worden gemeenten in staat gesteld om resultaatgericht beleid te ontwikkelen en wordt de inkoopfunctie van gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe bekostigingsmethodieken voor integrale bekostiging van jeugdhulp. Wilt u meer informatie over de productiemonitor Jeugdhulp? Neem dan contact op.

productiemonitor j-GGZ
Ook na decentralisatie van de jeugdhulp werkt de Jeugd GGZ voorlopig nog met Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Dit betekent dat gemeenten pas na afsluiting van een DBC een factuur krijgen en laat in het jaar inzicht krijgen in het zorggebruik. Met een handzame productiemonitor van jb Lorenz kunnen zij voortaan grip houden op de risico’s. De productiemonitor Jeugd GGZ geeft gemeenten maandelijks inzicht in de uitputting van het budget en het zorggebruik. Per regio, per gemeente en per zorgaanbieder. Meerdere jeugdhulpregio’s maken gebruik van de monitor j-GGZ. Wilt u meer informatie over de productiemonitor j-GGZ? Neem dan contact op met Bianca den Outer of lees dit interview.

productiemonitor Wmo2015
Veel gemeenten zoeken nog naar de juiste parameters in de werkprocessen om de uitputting van middelen in het kader van de Wmo2015 te monitoren. Daarom voert jb Lorenz bij veel gemeenten een productiemonitor Wmo2015 uit. Aan de hand van een minimale set gegevens die uitgevraagd worden aan zorgaanbieders, hebben gemeenten in 1 oogopslag inzicht in alle vormen van zorg en ondersteuning aan burgers binnen de eigen gemeente.Wilt u meer informatie over de productiemonitor Wmo? Neem dan contact op.

productiemonitor Beschermd Wonen
Beschermd Wonen is een onderdeel van de Wmo2015 maar wordt veelal door een centrumgemeente  ingekocht en bekostigd. Rondom het verdeelmodel zijn veel onduidelijkheden en de komende jaren zal er op dit onderdeel van de Wmo2015 veel veranderen. Zo adviseert de commissie Dannenberg om getemporiseerd middelen vanuit centrumgemeenten over te hevelen naar regiogemeenten. Goed inzicht in de dienstverlening van zorgaanbieders en de daarmee samenhangende kosten voor ZIN en PGB zorg is belangrijk om te sturen op kwaliteit van leven voor cliënten die geïndiceerd worden of zijn voor Beschermd Wonen. Daarom hebben we een productiemonitor Beschermd Wonen ontwikkeld op basis waarvan we centrumgemeenten en regiogemeenten inzicht bieden in de dienstverlening met daarbij behorende kosten. Op basis van de cijfers van de productiemonitor worden (centrum)gemeenten ondersteund bij de doorontwikkeling van beleid rondom Beschermd Wonen. Wilt u meer informatie over de productiemonitor Beschermd Wonen? Neem dan contact op.