Wij beschrijven onze werkzaamheden aan de hand van 5 O’s die we hieronder presenteren.

Ontwerpen – (strategie)
We hebben kennis en expertise beschikbaar die nodig is om strategische vraagstukken en politiek sensitieve ontwikkelingen te analyseren, en die inclusief complexe sturings- en bekostigingsvraagstukken en bijbehorende arrangementen te (her)ontwerpen. 

Onderzoeken – (R&D)
We zetten kennis en vaardigheden in die nodig zijn om te komen van ontwerp naar met name data gestuurde beleidsontwikkeling. Het onderzoeken na de ontwerpfase zorgt voor focus, helpt bij het maken van keuzes en ondersteunt om beter inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen. Onder de O is altijd sprake van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 

Ontwikkelen – (leren)
We hebben kennis in huis die nodig is om de organisatie, de medewerkers en de maatschappelijke partners van de opdrachtgever verder te helpen ontwikkelen. Daarbij is sprake van een interne en een externe focus. De interne organisatieontwikkeling van de opdrachtgever en de medewerkers kunnen centraal staan maar ook de verbinding met de externe samenwerkingspartners, afhankelijk van de behoefte. Organisatie-overstijgend samenwerken vraagt bijvoorbeeld andere vaardigheden en andere handelingsperspectieven dan focus op eigen organisatie 

Organiseren – (doen en borgen)
We hebben kennis en expertise beschikbaar om te komen tot de praktische organisatie en uitvoering in de vorm van het organiseren van (primaire) werkprocessen, uitvoeringsarrangementen, beleidsregels, verordeningen etc. die dienend zijn aan het doel van de opdrachtgever. De praktische organisatie en uitvoering van hetgeen is ontworpen, onderzocht en ontwikkeld, is cruciaal voor de toegankelijkheid van voorzieningen en de ervaringen van inwoners met het niveau en de kwaliteit van voorzieningen. Vraag stukken die hier aan de orde komen zijn op welke wijze is er zicht op de inzet van voorzieningen die beschikbaar zijn voor inwoners, en door partners van de gemeente uitgevoerd. In hoeverre geef je hier sturing aan? Of juist geen sturing? Hoe bepalen we de kwaliteit van de dienstverlening? 

Opinie (uitgever De Eerstelijns) 
jb Lorenz is uitgever van het tijdschrift De Eerstelijns, platform voor Strategie en Innovatie. We zien dat de eerstelijnszorg sterk in beweging is en dat het sociaal domein een steeds sterkere positie verwerft binnen de organisatie van de eerstelijns. Tegelijkertijd zien we substitutie vanuit de derde lijn steeds verder vormkrijgen. Met de uitgeverij-activiteiten van de Eerstelijns
verbindt jb Lorenz werelden met elkaar.