1. Q: Welke gemeenten kopen welke dienstverlening in en per wanneer?
  A: 01-01-2018: Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Oisterwijk en Gilzen & Rijen
 2. Q: Kunnen we nog reageren op de berekende kostprijzen en is er ruimte om evt nog aanpassingen te maken als eea niet passend is?
  A: Geanalyseerd gaat worden hoe de huidige clienten gepast kunnen worden in de kosten matrix. De inhoudelijke positionering zal met u worden overlegd. De uiteindelijke kostprijs zal hier enkel een resultant van zijn en mag i.h.k.v de aanbesteding op dat momentum niet meer worden aangepast.
 3. Q: Het systeem is nog te subjectief, de ene begeleider zal de cliënt heel anders indelen dan de andere begeleider. Hoe gaan jullie hiermee om?
  A: De matrix is bedoeld als inkoopmatrix. We zitten nu in de fase dat we willen toetsen of de indeling bruikbaar is voor: – het bepalen van een kostprijs per cel / ondersteuningsvraag in de matrix – inzicht of de huidige clienten zijn in te delen in deze matrix. Als we daarbij verschillen zien helpen die ons de matrix verder door te ontwikkelen.
 4. Q: Vanaf wanneer gaat ook op deze manier geïndiceerd worden?
  A: De gemeente Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Oisterwijk en Gilzen & Rijen gaan per 1 januari 2018 het aanbod effectueren. De gemeente Heusden en Loon op Zand doen dit per 1 januari 2019.Nieuwe klanten worden vanaf dat moment op deze manier geïndiceerd. Bestaande klanten na afloop van hun dan lopende indicatietermijn.
 5. Q: Hoe gaan jullie om met clienten die in 2017 op de oude wijze geïndiceerd zijn? Moeten die omgezet worden naar de nieuwe situatie?
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen
 6. Q: Sluit je een traject af bij vooraf afgesproken resultaten of kun je verlengen / stapelen wanneer tijdens traject blijkt dat er meer doorgroei mogelijkheden zijn of ontwikkelingen juist stagneert?
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen
 7. Q: Hoe kunnen we binnen dit systeem hulp bij huishouden en lichte begeleiding combineren?
  A: In de matrix is een combinatie van resultaatgebieden en begeleiding mogelijk, waardoor de gevraagde combinatie geleverd kan worden.
 8. Q: Ga je uit van de huidige situatie of van de verwachte toekomst situatie als je inschat dat de situatie kwetsbaar kan worden?
  A: De client wordt op de huidige situatie geïndiceerd. Een kwetsbare situatie kan meegenomen worden in de weging van de zelfredzaamheid.
 9. Q: Is het mogelijk om een gezamenlijke scholing te organiseren zodat we leren hoe we de matrix moeten toepassen?
  A: We vinden het belangrijk dat alle partijen dus ook de aanbieders goed meegenomgen worden in het implementatietraject. Hoe dat wordt gedaan moet nog bepaald worden.
 10. Q: Gaan we straks naar een meerjaren financiering?
  A: De financiering wordt gekoppeld aan de beschikkingsduur per client.
 11. Q: Kan er aangegeven worden welke diensten niet in de matrix meegenomen zijn?
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen.
 12. Q: Kan 1 klant binnen 1 domein 2 resultaatsgebieden hebben? Bijv 1a + 1b
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen.
 13. Q: Is het mogelijk een gezinsbeschikking af te geven of blijft er een beschikking per cliënt nodig?
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen.
 14. Q: Jongeren die nog 24-uurs zorg nodig hebben (18+) kun je die binnen de matrix indeleen?
  A: Het onderdeel beschermd wonen (24uurs-zorg) maakt geen onderdeel uit van deze matrix.
 15. Q: Rechtmatigheidstoetsing per hokje nodig? Gedurende het traject kan veel gebeuren, qua focus. Niet wenselijk om steeds een nieuwe indicatie aan te vragen. Hoe gaan we om met de verantwoording van geleverde zorg versus regeldruk?
  A: De indicaties worden op resultaten afgegeven. Dus zolang de inzet werkt aan dit resultaat is geen nieuwe indicatie / beschikking nodig. Door het werken met dit model kan de ondersteuning juist flexibeler ingezet worden. De verantwoordingssystematiek wordt meegenomen bij de inkoopdocumenten en tijdens het implementatietraject. Deze zijn nog in ontwikkeling.
 16. Q: Aanwezigheid van bewindvoering, waar past dat? Rondom sociaal netwerk / huiselijke relaties blijft het mogelijk om in beide delen in te delen, Bijv: training aan partner om hem te ontlasten of zijn draagkracht te vergroten, dan wel om de huishoudelijke relatie te verbeteren / te waarborgen? Hoe gaan we hiermee om?
  A: Bewindvoering maakt geen onderdeel uit van deze matrix. Ontlasting van een mantelzorger hoort bij ‘Sociaal Netwerk’. Het verbeteren van de huiselijke relaties valt onder ‘gezinssituatie/huiselijke relaties’. Het gewenste resultaat bepaalt dus welk resultaatgebied en welke trede van toepassing zijn.
 17. Q: Opvoedingsondersteuning is niet benoemd binnen domein 4. Is dit bewust? Is vaak wel onderdeel van begeleiding in gezinssituatie die kwetsbaar zijn.
  A: Sec opvoedingsondersteuning vanuit het perspectief van het kind is Jeugdhulp en valt niet binnen deze matrix. Als het gaat om een opvoedingsvraag vanuit de ouder(s) en er (nog) geen hulpvraag bij het kind is dan kan er eventueel wel vanuit deze matrix worden ingekocht. Dan valt het onder resultaatgebied 4. gezinssituatie / huiselijke relaties.
 18. Q: De omschrijving van regie is onduidelijk. Wat wordt bedoeld met grilligheid? Dit kan erg wisselend zijn. Psychische ziektebeelden variëren voortdurend.
  A: We zijn nog bezig met het aanscherpen van de definities Ook daar gebruiken we dit kostprijsonderzoek voor. We nemen deze opmerking mee.
 19. Q: Ondersteunen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid, waar valt dit onder?
  A: Dat is afhankelijk van de reden waarom dit nodig is. Het gewenste resultaat moet daar scherp op geformuleerd worden. Een eerste reactie: dit kan bij 4. Gezinssituatie / huiselijke relaties, maar ook bij 5. maatschappelijke participatie. Het inzetten van een training sociale vaardigheid is daarbij een leveringsvorm. Zoals eerder aangegeven gaan we inkopen op resultaten en niet op leveringsvorm. Het kan ook zijn dat bij sommige gemeenten dit als collectief aanbod aanwezig is en dan wordt het niet ingezet als individuele maatwerkvoorziening. De lokale toegang maakt hier afspraken over.
 20. Q: Sociale contacten –> opkomen voor jezelf; versterken huiselijke relaties of bij 6?
  A: De gemeente indiceert op gewenst resultaat, dit is dus afhankelijk van de reden waarom cq in welke situatie dit nodig is.
 21. Q: Bij terugval mbt psychische stabiliteit schuiven alle resultaatgebieden mee! En gaat alles ineens slechter. Wat als je in de gestelde termijn alleen vooruitgang kan boeken maar geen eindresultaat kan behalen.
  A: Dit is de reden waarom onderdeel 6 is opgenomen in de matrix. Het resultaat en de (on)mogelijkheden van een client worden zichtbaar in het plan van aanpak en het ondersteuningsplan.  Hierbij kan bijvoorbeeld stabilisatie een doel zijn.
 22. Q: Zijn er kwaliteitseisen , verplichtingen gesteld? En zo ja waar staan deze?
  A: Deze vraag wordt meegenomen voor het PvE. Na publicatie heeft u kans om middels de Nota van inlichtingen vragen te stellen