Terug naar het overzicht

Transformatie in de 3D: Nieuwe kansen voor bestuurders en managers?

Beste bestuurders en managers! Het zou zo mooi zijn als we de komende vier jaar gaan benutten om de dienstverlening in het sociaal domein in de volle breedte anders vorm te geven. Zo anders, dat uw inwoners de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben en dat -op die manier werkend- het op termijn minder kosten met zich mee brengt. Voor enkelvoudige dienstverlening zien we dat u dat al goed doet, maar daar waar dienstverleners met elkaar moeten samenwerken over domeinen heen, levert dat problemen op. Niet omdat die professionals het niet willen of kunnen, maar omdat het aan u is om te gaan sturen op integraliteit. Dat lukt soms niet door interne regels, eigen doel-stellingen, belangen of onwennigheid om met collega’s en samenwerkingspartners het gemeenschappelijk belang na te streven. Ook daar ligt uw meerwaarde. De tijd is rijp en uw professionals zijn er klaar voor. Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?
Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is het een mooi moment om terug te kijken. Ruim drie jaar alweer is het dat gemeenten, instellingen, vrijwilligersorganisaties met inwoners de mogelijkheden hebben gekregen om begeleiding, zorg en ondersteuning zo te organiseren dat de behoefte van de burger centraal komt te staan. Nadat in elke gemeente de invoering van de afzonderlijke wetten was voltooid, is nu de vraag aan de orde hoe gemeenten en partners zo met elkaar samenwerken dat zij het juiste doen om complexe vraagstukken van en met de inwoners op te lossen, hoe die zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel vroegtijdig te herkennen.

Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?

Van ervarings-deskundigen en uit casusstudies weten we dat problemen zich niet voegen naar afdelings- of organisatiegrenzen. Het omdraaien van doorgaans aanbodgerichte dienstverlening, – door bijvoor-beeld de vraag te stellen: ‘wat heeft u nodig?’ – en het in staat stellen van medewerkers om daar een passende reactie op te geven, met een zo breed mogelijk mandaat, relevante kennis en steun, zijn ingrediĆ«nten die maatwerk dichterbij brengen.

Wat kunt u doen als bestuurder of manager?

Met een ongedeeld budget en volop interventie-mogelijkheden is immers veel mogelijk. Wanneer is het sociaal domein voor u een succes? Wanneer kunt u, als bestuurder, uw raad naar tevredenheid informeren? Is dat wanneer u binnen uw budget blijft? Of wanneer u weet dat inwoners van uw gemeenten tevreden zijn met de ondersteuning, en u met zekerheid kunt zeggen dat sociale problematiek in wijken bij de kern is aangepakt, zodat op termijn kosten en leed bespaard blijven. Voor u, bestuurder en manager, betekent dit dat u weet waar u naar toe wilt, dat u daar met uw collega’s en partners draagvlak over heeft bereikt, dat u uw schaarse middelen op de te bereiken resultaten toespitst en dat u dit tussentijds volgt om te kunnen bijsturen. Kunt u met zekerheid zeggen dat integraliteit en maatwerk stimuleert, u daar op stuurt en daar de randvoorwaarden voor biedt? Indien u daar hulp bij nodig heeft? Wij kunnen u met onze kennis, ervaring, en monitor maatschappelijk resultaat treffend ondersteunen.
 
Renate van Huizen en Nel Buis, Jb Lorenz.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten