Jezelf continu verwonderen over de werking van maatschappelijke organisaties, relaties tussen personen en het belang van machtsverhoudingen geeft de ruimte om vrijuit te denken over de staat en inrichting van onze samenleving. Binnen het sociaal domein, waar relaties en macht continu verschuiven, is die verwondering juist nu ontzettend nodig.

Ik heb jaren bij een cliëntenorganisatie gewerkt en vanuit die rol de belangen behartigt van mensen die zorg nodig hebben. Dit deed ik een in complex krachtenveld, waar organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit onmisbaar zijn. Daarna heb ik bij een zorgaanbieder het vakmanschap van medewerkers versterkt en aan vernieuwing van de governancestructuur gewerkt.

Als sociaal wetenschapper en politiek theoreticus besteed ik veel aandacht en tijd aan de analyse van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze analyse mag de inbreng van degene waar het om gaat nooit ontbreken. Daarom onderzocht ik tijdens mijn masterscriptie de impact van de Wmo 2015 op de invloed die burgers hebben in het sociaal domein.

Laat mij onder druk werken in een complexe omgeving waar veel belangen aanwezig zijn, en dan ik lever mijn beste werk. Dat kan als adviseur, procesbegeleider of trainer. De rol of functie maakt niet uit, zolang ik maar van waarde kan zijn voor een organisatie.

thom@jblorenz.nl
06 13348217

Projecten van Thom van Woerkom

Implementatie Wet verplichte GGZ

De bestaande regels voor verplichte zorg in de GGZ zijn hard aan vernieuwing toe. De Wet verplichte zorg (Wvggz) geeft gemeenten vanaf 2020 nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor inwoners, waarvan het vermoeden bestaat dat verplichte zorg noodzakelijk is. Gemeenten hebben hier veel vrijheid om deze verantwoordelijkheden in te richten, maar ervaren in de praktijk dat veel meer dan nu een wederzijdse afhankelijkheid ontstaat tussen de lokale overheid, GGZ, Openbaar Ministerie en politie. Om nog maar niet over de verstevigde positie van betrokkenen en naasten te spreken. Sinds mei 2019 verzorgt jb Lorenz voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de implementatie van de Wvggz en wordt daarnaast gewerkt aan het maken van afspraken met ketenpartners om na de 1 januari 2020 zo efficiënt en passend mogelijk samen te werken.

Procesbegeleiding Haagse Tafels

Met de groeiende rol van gemeenten in het zorg- en welzijnsdomein neemt ook het bewustzijn over de doelmatige inzet van middelen toe. Op initiatief van de gemeente Den Haag willen partners in de wijk anders samenwerken in de voorbereiding en uitvoering van het lokale welzijnswerk. Aan de zogenoemde Haagse Tafels werken partijen op basis van cijfers (de wijkscan van jb Lorenz) en ervaringen maatschappelijke opgaven uit en schrijven zij samen aan een Plan van Aanpak voor het welzijnswerk. Dit betekent dat de uitvoering niet meer tot één grote partij beperkt blijft en dat de inzet van mensen en middelen onderdeel wordt van een bredere discussie tussen maatschappelijke partijen.. Jb Lorenz levert onafhankelijke procesbegeleiders voor de Haagse Tafels, zodat de gemeente inhoudelijk kan deelnemen aan de sessies. De Haagse Tafels zijn in 2019 een pilot in drie Haagse wijken, de uitvoering van de plannen wordt in 2020 gemonitord.

Aanpak personen met verward gedrag in de Kempen

Wet verplichte GGZ, ketenveldnorm, generieke module, meldpunten personen met verward gedrag… De vier gemeenten in de Kempen (Noord-Brabant) herkenden verschillende beleidsontwikkelingen binnen hetzelfde domein in een korte periode. Zij besloten om de ontwikkelingen te bundelen in een integrale visie. Op basis van bijeenkomsten met beleidsadviseurs, professionals en ketenpartners heeft jb Lorenz een tweetal rapportages geschreven met daarin verschillende adviezen aan de gemeenten. Hierdoor werd voorkomen dat gemeenten los van elkaar meldpunten inrichten voor dezelfde groep inwoners met vergelijkbare problematiek.