Via een machinebouwer voor kippenslachtapparatuur, verschillende functies bij een grote zorgverzekeraar in het zuiden van het land en twee zorginstellingen heeft Rob zich in oktober 2015 bij jb Lorenz aangesloten.

Hij heeft meegedraaid in projecten met betrekking tot trekkingsrecht PGB, het ontwikkelen van een sturingsvisie voor een gemeente met betrekking tot het voorliggend veld in het sociaal domein en als informatieanalist op het vlak van de Wmo BG voor zeven samenwerkende gemeenten.

Rob zijn expertise ligt op het gebied van bedrijfsvoering, businessplanning en control/beleids- en uitvoeringscycli, logistiek en teamontwikkeling.

Rob is geboren in 1974, woonachtig in Eindhoven en trotse vader van drie prachtige dochters. Is zijn vrije tijd bezoekt hij graag concerten of trekt hij er op uit. Een keer per week mag hij echt los met theatersport.

Tijdens zijn afstuderen, waarbij zijn onderzoek zich richtte op het voorhogen van de effectiviteit van zelfsturende (management)teams, werd Rob gegrepen door het complexiteitsdenken als nieuwe containertheorie voor de bedrijfswetenschappen.

rob@jblorenz.nl
06-23597577

Projecten van Rob Neefs

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft in 206 en 2017 een start gemaakt met het gebruik van de Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR).

Deze pilot wordt geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2019. Er ligt een stevige basis, met maatschappelijke resultaten over drie wetten heen, met indicatoren per resultaat. Beiden zijn in samenspraak met de beleidsfunctionarissen nagenoeg uitgekristalliseerd. De maatschappelijke resultaten ondersteunen het coalitieakkoord voor de komende jaren.

In 2018 is gestuurd op het gebruik van het model. Het sturen op maatschappelijk resultaten heeft effect op beleidsvoorbereiding, op de beleidsuitvoering, op de bedrijfsvoering, op managementrapportage, op de samenwerkingspartners. Op het terrein van de uitgaven, met name van de (gespecialiseerde) jeugdzorg, is er noodzaak om na te gaan welke mogelijkheden er liggen om de structurele uitgaven te verminderen. En er is behoefte aan (zo veel mogelijk real-time) managementinformatie. Terneuzen wil werk maken van de integrale aanpak en gebruikt in deze fase de MMR als hulpmiddel om die integrale aanpak verder te verkennen.

Door gebruik te maken van de gegevens van de wijken met hun  inwoners, hun gezinssituatie en hun omgeving, kan er gestart worden met het in kaart brengen van deze gegevens.

Informatie analyse | Midden Limburg Oost

Op bepaalde dossiers volgt de regio Midden-Limburg Oost steeds meer een koers die nauwer aansluit bij de behoefte van de eigen gemeenten. De gevolgen hiervan voor een structurele inrichting van de eigen
organisaties waren nog onderwerp van gesprek, terwijl er wel al behoefte was aan capaciteit om het traject te ondersteunen. Deze structurele inrichting betrof enerzijds het gebruik van gereedschappen in de gemeente Roermond om de informatie meer geautomatiseerd te ontsluiten en anderzijds het in dienst nemen van eigen personeel ter ondersteuning van de vier gemeenten. jb Lorenz is al geruime tijd met veel plezier werkzaam voor de regio Midden Limburg Oost!

Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het huidige woonplaatsbeginsel laat veel ruimte voor interpretatie. Door dit gebrek aan eenduidigheid leidt dit in de praktijk tot geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten, één van de oorzaken van de hoge administratieve lasten die ervaren worden door de zorgaanbieders en gemeenten.

Het woonplaatsbeginsel heeft de politieke belangstelling. In de motie Voortman wordt de regering vanwege de hiervoor genoemde problemen verzocht de bestaande onduidelijkheden omtrent het woonplaatsbeginsel bij de toekenning van jeugdhulp weg te nemen. Om de huidige problemen te verhelpen, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een impactanalyse uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen om het woonplaatsbeginsel te vereenvoudigen.

De opdracht om als kwartiermaker de zeilen te zetten richting een vereenvoudigd woonplaatsbeginsel, heeft jb Lorenz inmiddels afgerond.

Kennisateliers sturen op maatschappelijk resultaat in het Sociaal Domein | Regio Zeeland

Om als 13 samenwerkende gemeenten in Zeeland een goede start te maken met de visievorming voor sturen op maatschappelijk resultaat binnen het sociaal domein, organiseerde jb Lorenz een kennisatelier voor alle Zeeuwse gemeenten om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen. Het kennisatelier ging over de basis principes van sturingsarrangementen in het sociaal domein en het vervolg van wat er nodig is om goed te kunnen monitoren binnen het sociaal domein. Wat verstaan we hier onder? Hoe starten we daarmee? Na afloop konden de 13 Zeeuwse gemeenten verder met het maken van een programma van eisen voor een monitoring binnen het sociaal domein.