Achter ieder cijfer over de zorg, zit een mens. Met beiden moet je zorgvuldig omgaan. Daar sta ik voor. Bij mijn projecten is dat steeds het uitgangpunt, bij het Ketenregie PGB, in het ontwikkelen van een sturingsmodel op uitkomsten, de monitor Maatschappelijk Resultaat, als lid van het OTD expertise team van VWS en VNG op terrein van de WMO en beschermd wonen en bij het ontwerpen van het programma van eisen voor het Kwaliteitsvolgsysteem voor verpleeghuizen.

Ik sta, met de opdrachtgevers, voor de uitdaging om het beschikbare geld voor diegene die zorg en ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te verdelen. Ik laat me hier niet leiden door een perfect bekostigingsmodel of prefab systeem. Samen met gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en overheden bouwen we steeds een simpel sturingssysteem dat helpt bij het halen van een duidelijk doel: goede zorg, die doelmatig wordt geleverd en waarin de cliënt (de ouderen, het kind en het gezin, of de cliënt met een beperking en zijn naasten) centraal staan.

Mijn ervaring en kennis bij het ministerie van VWS waarin ik de zorgzwaartebekostiging heb ontwikkeld in de AWBZ, is hierbij waardevol. Ook was ik betrokken bij het ontwerp en de invoering van de WMO, de stelselherziening en de ontwikkeling richting zorgpakketten die over de grenzen van de traditionele wetten (AWBZ, ZvW, WMO) heen georganiseerd werden.

Bij Achmea maakte ik met het programma Kwaliteit van Zorg de resultaten van zorg zichtbaar en bruikbaar als inkoop informatie. Hierbij telde slechts het resultaat. Kan de mens achter het cijfer na een operatie of een ingreep zijn leven weer oppakken en gezond verder leven? Alleen dan is het doel bereikt, niet wanneer de operatie is geslaagd en de patiënt is overleden.

Zorg zodanig organiseren, inrichten, bekostigen en verantwoorden, zodat zorg mogelijk blijft en beschikbaar, is een terugkerend thema. Cruciaal hierbij is het verbinden van partijen, het informeren en samenwerken met veldpartijen om zo te komen tot het beste resultaat. Ik ken het zorgveld goed en ben op de hoogte van de verhoudingen tussen partijen. Om tot goede besluitvorming te komen weet ik prioriteiten te stellen, ik ben kritisch en analytisch.

renate@jblorenz.nl
06 10553698

Projecten van Renate van Huizen

Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

jb Lorenz heeft een ruime ervaring in narratief onderzoek door middel van  Sensemaking met verschillende toepassingen in het Sociaal Domein. Bij diverse gemeenten en aanbieders hebben wij Sensemaking geïntroduceerd als middel om ervaring en beleving van clienten of burgers te peilen. Zo ook voor de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland. Wij maken bij het doen van narratief onderzoek altijd gebruik van SenseMaker® van Cognitive Edge, het bedrijf dat de Sensemaking methodiek heeft ontwikkeld en voor het eerst teoegepast.

Ons narratief onderzoek binnen het sociaal domein is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf, op een zodanige manier dat er ruimte blijft voor gezamenlijke interpretatie van patronen in de data.

De duiding van de ervaringsverhalen door de vertellers gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. Op basis van de metadata kunnen patronen in beeld worden gebracht om zo te leren van de ervaringen en tot inzichten te komen over wat er speelt. Meer informatie over narratief onderzoek binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Nel Buis, bereikbaar via nel@jblorenz.nl

Experiment basisinkomen | Idee atelier NOG NIET PUBLICEREN

Voor de gemeente Hardenberg hebben wij het idee atelier basisinkomen mogen ontwikkelen, begeleiden en uit mogen voeren. De uitwerking van het Atelier draagt bij aan het voorbereiden van een experiment dat aansluit op het gedachtegoed van het basisinkomen.

Passe-partout ondersteuning ambitieplannen | welzijnsorganisatie

Deze welzijnsorganisatie vroeg ondersteuning aan jb Lorenz om te managers van de wijken te ondersteunen bij het schrijven van de ambitieplannen voor de eigen wijken. De ambitieplannen zijn geformuleerd op basis van de wijkscans die data bevatten over de poplulatiekenmerken en risicofactoren in de betreffende wijken. De ambitieplannen werden ter beoordeling ingediend bij de gemeente.

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is vaak complex en brengt risico’s met zich mee. Verward gedrag en de mogelijke escalatie van een situatie kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Wel kunnen we proberen zo goed mogelijk zorg en ondersteuning te bieden. Dat vereist dat organisaties en professionals die werken op verschillende leefdomeinen als zorg, werk, inkomen, wonen, veiligheid, welzijn, onderwijs en inburgering over grenzen van hun eigen organisatie en domeinen heen samenwerken.

Uit onderzoek en praktijk weten we dat het bieden van deze samenhangende ondersteuning over domeinen heen niet eenvoudig is en dat daar dus dingen mis kunnen gaan. Maar wanneer het misgaat, biedt dat de kans om te reflecteren op hoe partijen gezamenlijk zorg en ondersteuning organiseren. Daar kunnen we met elkaar beter van worden.

Door ons, als experts van de Vliegende Brigade+ is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van een casus die plaatsvond in de eerste helft van 2018.  Er is onderzocht hoe de zorg en ondersteuning in aanloop naar het incident waren georganiseerd, met als doel te leren van structurele, onderliggende patronen. Daarbij ligt de nadruk dus niet op het beoordelen van deze ene situatie. Er is onderzocht wat partijen in de regio met elkaar kunnen afspreken en organiseren om het de toekomst beter te doen.

Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het huidige woonplaatsbeginsel laat veel ruimte voor interpretatie. Door dit gebrek aan eenduidigheid leidt dit in de praktijk tot geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten, één van de oorzaken van de hoge administratieve lasten die ervaren worden door de zorgaanbieders en gemeenten.

Het woonplaatsbeginsel heeft de politieke belangstelling. In de motie Voortman wordt de regering vanwege de hiervoor genoemde problemen verzocht de bestaande onduidelijkheden omtrent het woonplaatsbeginsel bij de toekenning van jeugdhulp weg te nemen. Om de huidige problemen te verhelpen, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een impactanalyse uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen om het woonplaatsbeginsel te vereenvoudigen.

De opdracht om als kwartiermaker de zeilen te zetten richting een vereenvoudigd woonplaatsbeginsel, heeft jb Lorenz inmiddels afgerond.

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra

In opdracht van de gemeente Den Haag is in samenwerking met de Haagse welzijnsorganisaties een sociale scan ontwikkeld. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op wijk- en stadsdeelniveau zijn wijkfoto’s gemaakt waarmee inzicht wordt gegeven in maatschappelijke opgaven op wijk- en buurtniveau.

De sociale scan maakt onderdeel uit van het subsidieproces aan de Haagse Welzijnsorganisaties voor 2019. Het gebruik van de sociale scan vraagt voldoende inzicht en vaardigheden. De WJP’ers van de stadsdelen hebben daartoe trainingen gevolgd.

Om een verdere en bredere behoefte in het werken met de sociale scan heeft jb Lorenz per stadsdeel met de stadsdeel directeuren, de wjp-ers en de accountmanagers van de diensten de Sociale Scan besproken in het licht van de komende beoordeling van de subsidieplannen