Nel Buis gelooft in de publieke zaak, en het bereiken van betere maatschappelijke resultaten. Zij heeft ervaring in het sociaal domein, bij zowel bij het rijk, de gemeente als zorg- en re-integratie-instellingen. Het juiste doen voor organisaties, van het bepalen van strategie tot de daadwerkelijk uitvoering, waarbij de bedoeling voorop staat. Zij heeft als politicologe en bestuurskundige een praktische en resultaatgerichte inslag, jaren ervaring in de publieke dienst op domein participatie en re-integratie, zorg, taalonderwijs voor anderstaligen en inburgering.

Nel begeleidt directies, raden van bestuur en raden van toezicht om met nieuwe inzichten tot de juiste koers te komen. Zij is als een vis in het water bij de invoering van nieuwe wetgeving en de consequenties ervan voor het bepalen van doelen, de wijze van sturing, bekostiging en verantwoording. Haar leidraad is het realiseren van de bedoeling, op alle niveaus, waarbij de praktijk voorop staat. En het bijdragen aan een ommekeer in denken, van gescheiden gemeentelijke domeinen komen naar een integrale benadering met de mogelijkheid om tal van interventies in te zetten, indien nodig. Zij ziet de transformatie in het Sociaal Domein als dé mogelijkheid om op wijkniveau te sturen op maatschappelijk resultaat. De laatste twee en half jaar is zij onder meer als secretaris werkzaam geweest voor de Transitiecommissie Sociaal Domein die voor het kabinet en gemeenten de transitie van de 3D volgde.

In haar vrije tijd is zij voorzitter van de Stichting Het begint met Taal, een landelijke netwerkorganisatie waarbij ca 130 lokale instellingen zijn aangesloten, die met ca 8.000 vrijwilliger ongeveer 20.000 anderstaligen taal coaching geven. En zij is lid van twee besturen.

nel@jblorenz.nl
06 51344844
Linkedin

Projecten van Nel Buis

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft in 206 en 2017 een start gemaakt met het gebruik van de Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR).

Deze pilot wordt geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2019. Er ligt een stevige basis, met maatschappelijke resultaten over drie wetten heen, met indicatoren per resultaat. Beiden zijn in samenspraak met de beleidsfunctionarissen nagenoeg uitgekristalliseerd. De maatschappelijke resultaten ondersteunen het coalitieakkoord voor de komende jaren.

In 2018 is gestuurd op het gebruik van het model. Het sturen op maatschappelijk resultaten heeft effect op beleidsvoorbereiding, op de beleidsuitvoering, op de bedrijfsvoering, op managementrapportage, op de samenwerkingspartners. Op het terrein van de uitgaven, met name van de (gespecialiseerde) jeugdzorg, is er noodzaak om na te gaan welke mogelijkheden er liggen om de structurele uitgaven te verminderen. En er is behoefte aan (zo veel mogelijk real-time) managementinformatie. Terneuzen wil werk maken van de integrale aanpak en gebruikt in deze fase de MMR als hulpmiddel om die integrale aanpak verder te verkennen.

Door gebruik te maken van de gegevens van de wijken met hun  inwoners, hun gezinssituatie en hun omgeving, kan er gestart worden met het in kaart brengen van deze gegevens.

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

Op advies van de brigadier vervoer voor personen met verward gedrag heeft de staatssecretaris er op ingezet met een aantal regio’s en alle partijen die in die regio’s betrokken zijn bij het vervoer van personen met verward gedrag, actuele convenanten af te sluiten met als doel concrete verantwoordelijkheden toe te delen en samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarbij wilde de staatssecretaris zo mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven en streefde hij ernaar convenanten die afspraken bevatten over vervoer vóór en na beoordeling.

jb Lorenz heeft de convenanten ontworpen, opgesteld en heeft in de provincies Drenthe en Friesland de totstandkoming van de vervoersconvenanten gefaciliteerd en gecoordineerd. In de beide provincies hebben alle betrokken ketenpartners de handschoen opgepakt en samenwerkingsafspraken gemaakt om passend vervoer te creëren voor mensen met verward gedrag en vastgelegd in een convenant.

De convenanten bevatten afspraken over monitoring, zodat ze relevante informatie opleveren over de kwaliteit van het vervoer, de benodigde personele bezetting van de auto, de responstijden, de relatie met de meldkamer, het aantal ritten en de kosten. Op basis van gegevens die de huidige lopende pilots en afspraken in de convenanten opleveren, zal de staatssecretaris begin 2019 bezien of het wenselijk en nodig is om vervoer met psychiatrische hulpverlening dat nu nog is voorbehouden aan regionale ambulancevoorzieningen per 2020 (gedeeltelijk) vrij te geven voor andere aanbieders. Meer informatie en de ondertekende convenanten kan men hier vinden.

Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

jb Lorenz heeft een ruime ervaring in narratief onderzoek door middel van  Sensemaking met verschillende toepassingen in het Sociaal Domein. Bij diverse gemeenten en aanbieders hebben wij Sensemaking geïntroduceerd als middel om ervaring en beleving van clienten of burgers te peilen. Zo ook voor de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland. Wij maken bij het doen van narratief onderzoek altijd gebruik van SenseMaker® van Cognitive Edge, het bedrijf dat de Sensemaking methodiek heeft ontwikkeld en voor het eerst teoegepast.

Ons narratief onderzoek binnen het sociaal domein is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf, op een zodanige manier dat er ruimte blijft voor gezamenlijke interpretatie van patronen in de data.

De duiding van de ervaringsverhalen door de vertellers gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. Op basis van de metadata kunnen patronen in beeld worden gebracht om zo te leren van de ervaringen en tot inzichten te komen over wat er speelt. Meer informatie over narratief onderzoek binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Nel Buis, bereikbaar via nel@jblorenz.nl

Kennisateliers sturen op maatschappelijk resultaat in het Sociaal Domein | Regio Zeeland

Om als 13 samenwerkende gemeenten in Zeeland een goede start te maken met de visievorming voor sturen op maatschappelijk resultaat binnen het sociaal domein, organiseerde jb Lorenz een kennisatelier voor alle Zeeuwse gemeenten om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen. Het kennisatelier ging over de basis principes van sturingsarrangementen in het sociaal domein en het vervolg van wat er nodig is om goed te kunnen monitoren binnen het sociaal domein. Wat verstaan we hier onder? Hoe starten we daarmee? Na afloop konden de 13 Zeeuwse gemeenten verder met het maken van een programma van eisen voor een monitoring binnen het sociaal domein.