Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid draagt Monique graag een steentje bij aan het sociaal domein, met een extra persoonlijke drijfveer wanneer het gaat om onze jeugd. Elk kind en elke jongere heeft het recht zijn plek te vinden in de maatschappij en de mogelijkheden te krijgen hier op een positieve manier aan bij te dragen. Als ontwikkelingspsychologe weet ik hoe belangrijk preventie in de jonge jaren is in het voorkomen van problemen in een latere leeftijdsfase.

Dit vraagt om het daadwerkelijk centraal stellen van het kind en/of het gezin en datgene wat nodig is om tot een gezonde en veilige situatie te komen. Integraal werken is hierbij en key en dit kent twee perepectieven:

  1. Het perspectief van de klant/burger: een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt.
  2. Het organisatorisch perspectief: professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor de klant te komen.

Monique is sterk in het verbinden van partijen aan een gemeenschappelijke visie en denkt in oplossingen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het publieke domein, en met name in het ontwikkelen en implementeren van beleid in de lokale, pedagogische en sociale infrastructuur op gemeentelijk niveau. Aandachtsgebieden waren de voor- en vroegschoolse educatie, integraal & preventief jeugdbeleid, onderwijs, educatie en integratie.

Vanuit haar eigen bedrijf DaalAdvies ontwikkelde zij bovendien diverse methodieken en handreikingen voor het werkveld en verzorgde zij training, deskundigheidsbevordering, project- & procesmanagement in uiteenlopende opdrachten en projecten bij gemeenten, de VNG, onderwijs-, welzijns- & kinderopvangorganisaties.

Monique is een snelle denker, harde werker,  schakelt makkelijk tussen strategisch en operationeel niveau, tussen beleid en praktijk, en gaat altijd voor het best denkbare resultaat.

monique@jblorenz.nl
06 39355858

Projecten van Monique Daal

Samenwerken in het begeleiden van laaggeletterden naar werk

Laaggeletterdheid staat hoog op de politieke agenda. De urgentie om te investeren in een vaardiger Nederland wordt breed gedeeld. In de afgelopen jaren zijn, mede dankzij de investeringen vanuit het huidige programma “Tel mee met Taal”, belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen dat taal, rekenen en digitale vaardigheden voor mensen geen obstakel vormen, maar juist kansen bieden om volwaardig mee te doen. Dit actieprogramma van de Ministeries BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners liep tot eind 2019. Een belangrijk doel van het programma is om alle betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter te laten samenwerken.

Ook onze opdrachtgever de Stichting Lezen en Schrijven (L&S) is een belangrijke speler op dit terrein. Door het hele land zijn in de afgelopen drie jaar initiatieven ontwikkeld in samenwerking met het UWV WERKbedrijf om het herkennen en screenen van laaggeletterde werkzoekenden te verbeteren en hen te begeleiden naar passend aanbod om zodoende hun kansen op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt te vergroten. Aan jb Lorenz werd de opdracht verstrekt om de opbrengsten van al deze initiatieven in kaart te brengen en te komen tot een analyse en aanbevelingen richting directie van L&S en het bieden van een gespreksdocument ter bespreking met het Ministerie. Belangrijkste vragen waren wat al deze initiatieven nu hebben opgeleverd, wat we ervan kunnen leren en welke aanbevelingen we kunnen meenemen richting de komende jaren.

Gesproken werd met projectleiders van L&S, betrokkenen uit de praktijk bij samenwerkingspartners en met managers bij het UWV. De gesprekken leverden een beeld op van “veel bereikt, nog veel te verbeteren”.

Met de rapportage van jb Lorenz heeft L&S een mooi fundament met heldere bouwstenen in handen om hun samenwerking met het UWV in de volgende bestuurlijke periode 2020-2024 de aanpak door te ontwikkelen!

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland

jb Lorenz verzorgde in 2019 voor de derde keer op rij het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018-2019 in Holland Rijnland voor twaalf gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de methodiek SenseMaker® van Cognitive Edge. Sensemaking is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf, op een zodanige manier dat er ruimte blijft voor gezamenlijke interpretatie van patronen in de data.
De duiding van de ervaringsverhalen door de vertellers gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. Op basis van de metadata kunnen patronen in beeld worden gebracht om zo te leren van de ervaringen en tot inzichten te komen over wat er speelt.

Er zijn in totaal 404 verhalen opgehaald bij ouders, en 76 verhalen bij jeugdigen. Hun ervaringen leverden belangrijke en bruikbare informatie op rond de belangrijkste thema’s: wachttijden, aanmeldtraject, kleinschalige hulp en maatwerk.
De opgehaalde ervaringen zijn in interactieve sessies besproken met professionals, jongeren en ouders, en zullen worden meegenomen in de verbetering van de kwaliteit van de geboden hulp. Ook zullen de resultaten worden ingebracht in het proces om de cliëntenparticipatie verder te ontwikkelen.