Jacco heeft een bedrijfskundige achtergrond en is al bijna 35 jaar actief in de publieke sector. Is gestart als bedrijfseconomisch medewerker bij een G4-gemeente en heeft als businesscontroller gewerkt bij verschillende overheidsorganisaties.  Vanaf 1999 is hij actief organisatieadviseur. Opdrachten gedaan voor het ministeries, GGD GHOR Nederland (koepelorganisatie van GGD’en), Actiz (koepelorganisatie thuiszorg), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD’en, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

Jacco heeft een grote diversiteit aan opdrachten gedaan is daardoor breed inzetbaar. Nieuwe zaken maakt hij zich snel eigen en pakt ze snel op. Hij verdiept zich in de inhoud omdat hij vindt dat hij dan beter vanuit de bedrijfsvoering kan aansluiten bij het primaire proces.

De corebusiness van Jacco is het verbeteren van de bedrijfsvoering, (governance van) samenwerking, businesscontrol, goede informatievoorziening op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Hij ziet er tevens een uitdaging in om de ICT zo in te zetten dat de bedrijfsprocessen optimaal ondersteund worden. Hij is een bruggenbouwer tussen mens en techniek. Hij is pragmatisch, resultaat en samenwerkingsgericht.

De afgelopen 3 jaar is Jacco actief in het sociaal domein, waarbij de voornaamste werkzaamheden gericht zijn op de inrichting van de bedrijfsprocessen en monitoring van met name Jeugd en Wmo en het inkoopproces/contractering. Hij kent de werkprocessen, het berichtenverkeer, GWS en Key2finance. Jacco heeft veel ervaring met samenwerkingsverbanden en doet af te toe onderzoeksopdrachten voor rekenkamers.

Jacco en jb Lorenz werken al geruime tijd samen.

In zijn vrije tijd maakt hij graag muziek en hij speelt in verschillende muziekgezelschappen. Hij gebruikt een band vaak als metafoor voor een organisatie. Om een nummer goed te laten klinken moet muzikanten samenwerken, goed op elkaar letten en afspraken maken. Je moet niet alleen iets goed doen, maar op het juiste moment en in de juiste toonsoort. Allemaal dingen die ook organisaties terug komen.

jacco@jblorenz.nl
06-52653230

Projecten van Jacco van Gastel

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft in 206 en 2017 een start gemaakt met het gebruik van de Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR).

Deze pilot wordt geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2019. Er ligt een stevige basis, met maatschappelijke resultaten over drie wetten heen, met indicatoren per resultaat. Beiden zijn in samenspraak met de beleidsfunctionarissen nagenoeg uitgekristalliseerd. De maatschappelijke resultaten ondersteunen het coalitieakkoord voor de komende jaren.

In 2018 is gestuurd op het gebruik van het model. Het sturen op maatschappelijk resultaten heeft effect op beleidsvoorbereiding, op de beleidsuitvoering, op de bedrijfsvoering, op managementrapportage, op de samenwerkingspartners. Op het terrein van de uitgaven, met name van de (gespecialiseerde) jeugdzorg, is er noodzaak om na te gaan welke mogelijkheden er liggen om de structurele uitgaven te verminderen. En er is behoefte aan (zo veel mogelijk real-time) managementinformatie. Terneuzen wil werk maken van de integrale aanpak en gebruikt in deze fase de MMR als hulpmiddel om die integrale aanpak verder te verkennen.

Door gebruik te maken van de gegevens van de wijken met hun  inwoners, hun gezinssituatie en hun omgeving, kan er gestart worden met het in kaart brengen van deze gegevens.

Informatie analyse | Midden Limburg Oost

Op bepaalde dossiers volgt de regio Midden-Limburg Oost steeds meer een koers die nauwer aansluit bij de behoefte van de eigen gemeenten. De gevolgen hiervan voor een structurele inrichting van de eigen
organisaties waren nog onderwerp van gesprek, terwijl er wel al behoefte was aan capaciteit om het traject te ondersteunen. Deze structurele inrichting betrof enerzijds het gebruik van gereedschappen in de gemeente Roermond om de informatie meer geautomatiseerd te ontsluiten en anderzijds het in dienst nemen van eigen personeel ter ondersteuning van de vier gemeenten. jb Lorenz is al geruime tijd met veel plezier werkzaam voor de regio Midden Limburg Oost!