Alle schaakstukken op het bord hebben een belangrijke functie. Sommige schaakstukken zorgen samen voor een optimaal resultaat. Dirk vindt zijn kracht in het organiseren van zowel tijdelijke, als structurele vormen van samenwerking. Het verbinden van ketenpartners op vraagstukken rondom het sociaal domein en/ of sociale veiligheidskwesties is waar hij warm van wordt.

Tot 2008 heeft Dirk in Noord-Holland gewoond, om vervolgens naar het zuiden te verhuizen.

Nu woont hij met zijn partner en 4 kinderen in Midden-Limburg. Naast het drukke gezinsleven houdt Dirk van hardlopen, speelt hij graag gitaar en is hij actief in de lokale politiek.

Luisteren, nieuwsgierig zijn en erkennen dat men elkaar nodig heeft.

Een prettige, afgestemde gesprekspartner die zich weet in te leven in bestuur, beleid als ook in de uitvoer. Geduldig en leergierig, overzicht in procesgang met oog voor risico en kans. Dirk geeft veel energie aan het ‘verstaan’ van elkaars taal en gaat er niet zomaar vanuit dat alle samenwerkingspartners elkaar begrijpen en dat zij exact het zelfde voor ogen hebben. Waarderen en respecteren van ieders rol en positie en zo natuurlijk en organisatieonafhankelijk mogelijk gezamenlijk tot een waardevolle uitkomst te komen.

Dirk voelt zich prettig in overkoepelende projecten, programma’s rondom het zorg- en veiligheidsdomein en complexe samenwerkingsopgaven. Daar waar de burger tussen wal en schip dreigt te vallen zoekt Dirk naar oplossingen, altijd samen met u, vaak de expert. De rol van adviseur en projectleider past Dirk hierbij uitstekend. Daarnaast heeft Dirk jarenlange ervaring en affiniteit met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen.

Na een carrière bij de Koninklijke Landmacht heeft Dirk na afronding van de opleiding Toegepaste Psychologie in 2010 gekozen voor een carrière buiten Defensie. Eerst in de zorg als trainer/ begeleider, proces- en intakecoördinator en daarna richting gemeenten. Als ketenregisseur en projectleider heeft Dirk zich bezig gehouden met thema’s als openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), veiligheidshuizen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en ‘personen met verward gedrag’.

dirk@jblorenz.nl
06 54281470

Projecten van Dirk Jimmink

Project ‘personen met verward gedrag’ regio Limburg

Naar aanleiding van zeer ernstige gebeurtenissen zoals de moord op Els Borst en de daaruit gebrekkig gebleken samenwerking tussen bijvoorbeeld Ggz en justitie is sinds 2016 veel aandacht voor verwarde personen of personen met verward gedrag. Aan de hand van 9 bouwstenen (link?) en de verbinding daartussen zorgen gemeenten regionaal voor een werkend ondersteuningsaanbod. Meldpunten, triage en beoordelingspunten worden ingericht samen met partners vanuit zorg en politie/ justitie.
Het is de opdracht van de projectleider om samenhang te creëren tussen de vele deelgebieden (en 9 bouwstenen), aan te jagen waar nodig en de verbinding te leggen tussen de landelijke programma’s en het regionale project.

Verbindend landelijk ondersteuningsteam (VLOT) van de VNG, regio Zuidoost Nederland

Na het eindrapport van het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’ (link?) in september 2018 is het VLOT sinds mei 2019 operationeel. Het VLOT bestaat uit vertegenwoordiging van landelijke opdrachtgevers (VWS, JenV, BZK en VNG) en een tiental regioadviseurs verdeeld over 5 regio’s, Nederland dekkend. De regio-adviseurs gaan vraaggericht de regio in en halen op bij gemeenten en haar partners waar ondersteuningsbehoefte is (trainingen, experts, verbinding landelijk) en waar zij hiaten ervaren. De ondersteuning richt zich op complexe samenwerkingsvraagstukken in de regio rondom zorg- en veiligheidsthema’s als:
– Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang (Wvggz en Wzd)
– Ketenveldnorm
– Kwetsbare burgers waaronder personen met verward gedrag
– Meerjarenagenda Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
– Van forensische, naar reguliere zorg
– Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), regio Zuid-Limburg

De overgang van de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen naar de Wvggz per 1 januari 2020 heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor werkwijzen en –processen van betrokken partners en de wijze waarop samen wordt gewerkt. Doordat ‘zorg’ breder moet worden bezien dan alleen op de stoornis gericht, ontstaat er een hernieuwde en intensievere onderlinge afhankelijkheid ten opzichte van betrokken partners.
De Wvggz verplicht regio’s om minimaal op de schaalgrootte van veiligheidsregio een regio-overleg in te richten. Een overleg waarin ten minste alle primaire partners vertegenwoordigd dienen te zijn, te weten: College van Burgemeesters en Wethouders, Geestelijke gezondheidszorg en het openbaar ministerie. De coördinator speelt daarin een verkennende, organiserende en verbindende rol. Enerzijds het komen tot een regio-overleg en anderzijds het ondersteunen in het maken van samenwerkingsafspraken tussen partners.