Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn in de publieke gezondheidszorg is Bianca den Outer sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager op het snijvlak van zorg en overheid. Via interim-opdrachten in de verpleging en verzorging, is zij tot 2013 werkzaam geweest bij diverse brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden binnen de (eerstelijns)zorg en huisartsenzorg. In 2009 heeft zij, samen met een oud-collega, jb Lorenz opgericht.

Vanaf 2012 heeft zij zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van gemeenten en zorgorganisaties binnen het sociaal domein en het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden. Daarbij hebben sturings- en bekostigingsvraagstukken haar speciale aandacht.

bianca@jblorenz.nl
06 24611542

Projecten van Bianca den Outer

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres |herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Per 1 januari 2019 herindelen een aantal gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regelingen Avres, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Werkzaak Rivierenland. Het betreft de volgende herindelingen:

 • Leerdam en Zederik herindelen met Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden;
 • Lingewaal herindeelt met Geldermalsen en Neerijnen tot de gemeente West-Betuwe; en
 • Molenwaard en Giessenlanden herindelen tot gemeente Molenlanden.

De herindelingen hebben impact op:

 • Samenwerking gemeenten en governance (gemeenschappelijke regelingen);
 • inhoud van het werk (beleid);
 • financiën (begroting en rekening); en
 • uitvoering ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk).

De gemeenten in de regio willen vanaf 1 januari 2019 inwoners blijven ondersteunen, binnen de wettelijke kaders en op een juiste en rechtmatige wijze. Om de dienstverlening voor burgers en werkgevers te borgen hebben wij in 2018 een pragmatisch uitvoeringsarrangement Participatiewet ontwikkeld. Dit uitvoeringsarrangement bestaat uit afspraken over:

 1. Samenwerking en governance, vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling;
 2. harmonisatie van beleid: inventarisatie, (impact)analyse & harmonisatie;
 3. financiën, vertaald in een begroting 2019; en
 4. implementatie ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk en communicatie).

Het pragmatisch uitvoeringsarrangement:

 • waarborgt de continuïteit van dienstverlening aan de inwoners per 1 januari 2019;
 • draagt bij aan brede en diepere samenwerking van alle betrokken gemeenten; en
 • heeft oog voor de impact op de niet-herindelende gemeenten.

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

Op advies van de brigadier vervoer voor personen met verward gedrag heeft de staatssecretaris er op ingezet met een aantal regio’s en alle partijen die in die regio’s betrokken zijn bij het vervoer van personen met verward gedrag, actuele convenanten af te sluiten met als doel concrete verantwoordelijkheden toe te delen en samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarbij wilde de staatssecretaris zo mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven en streefde hij ernaar convenanten die afspraken bevatten over vervoer vóór en na beoordeling.

jb Lorenz heeft de convenanten ontworpen, opgesteld en heeft in de provincies Drenthe en Friesland de totstandkoming van de vervoersconvenanten gefaciliteerd en gecoordineerd. In de beide provincies hebben alle betrokken ketenpartners de handschoen opgepakt en samenwerkingsafspraken gemaakt om passend vervoer te creëren voor mensen met verward gedrag en vastgelegd in een convenant.

De convenanten bevatten afspraken over monitoring, zodat ze relevante informatie opleveren over de kwaliteit van het vervoer, de benodigde personele bezetting van de auto, de responstijden, de relatie met de meldkamer, het aantal ritten en de kosten. Op basis van gegevens die de huidige lopende pilots en afspraken in de convenanten opleveren, zal de staatssecretaris begin 2019 bezien of het wenselijk en nodig is om vervoer met psychiatrische hulpverlening dat nu nog is voorbehouden aan regionale ambulancevoorzieningen per 2020 (gedeeltelijk) vrij te geven voor andere aanbieders. Meer informatie en de ondertekende convenanten kan men hier vinden.

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is vaak complex en brengt risico’s met zich mee. Verward gedrag en de mogelijke escalatie van een situatie kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Wel kunnen we proberen zo goed mogelijk zorg en ondersteuning te bieden. Dat vereist dat organisaties en professionals die werken op verschillende leefdomeinen als zorg, werk, inkomen, wonen, veiligheid, welzijn, onderwijs en inburgering over grenzen van hun eigen organisatie en domeinen heen samenwerken.

Uit onderzoek en praktijk weten we dat het bieden van deze samenhangende ondersteuning over domeinen heen niet eenvoudig is en dat daar dus dingen mis kunnen gaan. Maar wanneer het misgaat, biedt dat de kans om te reflecteren op hoe partijen gezamenlijk zorg en ondersteuning organiseren. Daar kunnen we met elkaar beter van worden.

Door ons, als experts van de Vliegende Brigade+ is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van een casus die plaatsvond in de eerste helft van 2018.  Er is onderzocht hoe de zorg en ondersteuning in aanloop naar het incident waren georganiseerd, met als doel te leren van structurele, onderliggende patronen. Daarbij ligt de nadruk dus niet op het beoordelen van deze ene situatie. Er is onderzocht wat partijen in de regio met elkaar kunnen afspreken en organiseren om het de toekomst beter te doen.

Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het huidige woonplaatsbeginsel laat veel ruimte voor interpretatie. Door dit gebrek aan eenduidigheid leidt dit in de praktijk tot geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten, één van de oorzaken van de hoge administratieve lasten die ervaren worden door de zorgaanbieders en gemeenten.

Het woonplaatsbeginsel heeft de politieke belangstelling. In de motie Voortman wordt de regering vanwege de hiervoor genoemde problemen verzocht de bestaande onduidelijkheden omtrent het woonplaatsbeginsel bij de toekenning van jeugdhulp weg te nemen. Om de huidige problemen te verhelpen, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een impactanalyse uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen om het woonplaatsbeginsel te vereenvoudigen.

De opdracht om als kwartiermaker de zeilen te zetten richting een vereenvoudigd woonplaatsbeginsel, heeft jb Lorenz inmiddels afgerond.

Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

De ‘Brigadier Vervoer’ is onderdeel van de Vliegende Brigade plus voor mensen met verward gedrag en heeft een onafhankelijke adviesrol richting veldpartijen en het ministerie van VWS en het ministerie van J&V. Als brigadier fungeert Bianca den Outer als landelijk verbinder om de voortgang rond de bouwsteen Vervoer te inventariseren, stimuleren en bevorderen. Dat doet zij in samenwerking met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Ambulancezorg Nederland (AZN), gemeenten, de 18 projectleiders van gemeenten en politie.

De vervoersvraagstukken zijn taai maar er wordt goede voortgang geboekt. Daarom is Bianca gevraagd om als Brigadier vervoer haar opdracht te verlengen tot in ieder geval 1 april 2019.

Het Schakelteam personen met verward gedrag hielp, in opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gemeenten en regio’s bij het organiseren van een goedwerkende aanpak voor de ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag. Een goed werkende aanpak bestaat enerzijds uit het realiseren van een samenhangende aanpak op negen concrete ‘bouwstenen’. Bouwsteen 7 betreft passend vervoer.