Terug naar het overzicht

Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum

Naam: Harm Bentum
Functie: Directeur stadsdeel Loosduinen (gemeente Den Haag)
Voor de gemeente Den Haag hebben we in 2018 een sociale scan uitgevoerd. De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan het opdrachtgeverschap vanuit gemeenten worden aangescherpt. Daarmee draagt inzicht op wijkniveau bij aan een andere inzet van mensen en middelen. Op die manier krijgen gemeenten er een extra beleids- of sturingsinstrument bij: daar waar inzet van bijvoorbeeld welzijn het hardste nodig is, komt er extra aandacht, inzet of expertise. We werken meer toe naar een samenhangend efficiënt en effectief aanbod

  1. Waarom hebben jullie gekozen om de sociale scan in te zetten?

Om op verschillende manieren inzicht te krijgen in de wijken en buurten. Want om te weten welke vraagstukken er zijn is zowel data als kwalitatief inzicht nodig.
Als eerste helpt de sociale scan ons om beter inzicht te krijgen in data van verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan armoede- en schuldenproblematiek, jeugd en jeugdwet en eenzaamheid.
Daarnaast wilden we weten wat die cijfers dan zeggen. Wat is het verhaal van de burger in de wijk?
En tot slot wilde ik al die cijfers en inzichten samenvoegen met de situationele kennis die mijn medewerkers hebben van de wijk. Zij bewegen zich in de wijk, praten met bewoners en kennen de netwerken in de wijk.

De situationele kennis van de medewerkers in de wijk hebben we al (onderbuik gevoel). Door dat te verrijken met data uit de sociale scan krijgen we nog beter inzicht in de wijk.

 
Deze drie inzichten samen moeten zorgen dat je tot een optimaal inzicht komt van “wat speelt er nu eigenlijk precies in je wijk”.
 

  1. Wat heeft het (tot nu) concreet opgeleverd in resultaat? voor bewoners, de welzijnswerkers en het stadsdeel?

Voor het stadsdeel heeft het inzicht opgeleverd. Meer inzicht en meer kennis van je wijk. En een beter inzicht is van cruciaal belang. We weten nu bijvoorbeeld dat veel moeders die alleen wonen met kinderen in Moerwijk uit Wateringen komen. En het blijkt dat daar veel vechtscheidingen plaatsvinden. Dat inzicht hadden we niet en nu kunnen we met dit inzicht dus een aanpassing doen in het welzijnswerk. We kunnen het aanbod verschuiven naar de plek, de bron, waar het nodig is.

Inzicht is een belangrijke stap in de professionalisering van de samenwerking tussen ambtenaren en welzijnswerk.

We willen toe naar een verdere professionalisering van de eigen medewerkers, wat speelt er in de wijk en wat betekent dat precies voor de opdracht richting onze Haagse welzijnsorganisaties. Voor de welzijnsorganisaties betekent een beter inzicht dat ze de vertaalslag van de opdracht kunnen verbeteren en samen ga je dan de resultaatafspraken maken.

Doordat we nog beter weten wat er speelt in de wijk, kunnen we ook beter gaan sturen op een efficiënt en effectief aanbod in de wijk.

Wat heeft het opgeleverd voor de bewoners?
We zijn nu aan het bepalen hoe we alle uitkomsten het beste met de bewoners kunnen bespreken. Dat is nog werk in uitvoering.
Onze ambitie is dat we als professionals (nog) beter kunnen duiden wat de opdrachten zijn in onze wijk. Daar willen we naar toe ontwikkelen. En last but not least, we schroeven de validiteit van de goede situationele kennis van de medewerkers op door er kwalitatieve en kwantitatieve data aan toe te voegen.

  1. Hoe vind je dat het proces / begeleiding door jb Lorenz is geweest?

Professionele begeleiding door jb Lorenz waarbij jullie flexibel omgaan met de vraagstukken die er liggen. Professionele sparrings-, ontwikkelings- en begeleidingspartner. Het in het traject zijn we verrijkt met kennis uit andere gemeenten en hebben we geleerd van mogelijkheden en onmogelijkheden in kader van privacywetgeving.

  1. En tot slot, waarom je andere mensen zou adviseren om een training bij ons te volgen?

Het is fijn om te werken met een organisatie die boven de materie staat en die echt een aanpak op maat heeft. Jb Lorenz brengt een organisatie ook echt verder. Training is daarbij een middel en niet een doel.
Training begint soms ook met instructie. Mensen vanaf de start meenemen in een nieuw ontwikkel-, kennis-, houdingstraject. Jb Lorenz snapt dat en is heel organisatie-sensitief. Er is altijd ruimte voor het gesprek. En vanuit het gesprek kijk je als organisatie samen met jb Lorenz naar welke stap er genomen moet worden. Bijsturen of aanpassen in het trainings- en opleidingstraject hoort daar ook bij. Die aanpak op maat is heel prettig. We hebben het samen stap voor stap gedaan.
 
 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied