Terug naar het overzicht

Pseudonimiseer en jb Lorenz bundelen kennis en expertise voor veilige verwerking van persoonsgegevens binnen de publieke sector

Op 25 november 2016 hebben Pseudonimiseer en jb Lorenz officieel hun samenwerking bekrachtigd. Deze samenwerking stelt gemeenten, maar ook andere partijen in het sociaal domein, in staat om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te verwerken ten bate van analyses. Middels deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de eisen die de wet stelt voor wat betreft organisatorische en technische maatregelen en wordt voorkomen dat direct herleidbare persoonsgegevens verspreid worden. Met respect voor de privacy van betrokkenen kunnen gemeenten op basis van deze analyses betere keuzes maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning en de resultaten van die keuzes meten en monitoren.

Oplossingen voor complexe maatschappelijke thema’s

We zien in de praktijk dat complexe maatschappelijke thema’s steeds vaker in een partijensamenwerking worden belegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom wonen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij hebben gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties ieder een deel van de relevante informatie in bezit. Met behulp van de diensten van Pseudonimiseer is het mogelijk om gegevens vanuit verschillende bronnen te koppelen zonder dat er direct identificerende persoonsgegevens worden gedeeld of herleidbaar zijn. De analysekracht van jb Lorenz leidt vervolgens tot diepere inzichten in de oorzaken van complexe vraagstukken met bijbehorende resultaatgerichte oplossingen.

Oplossingen voor inzicht in bijzondere doelgroepen

We zien binnen gemeenten dat multi probleemgezinnen een groot beslag leggen op de inzet en middelen van verschillende partijen. Informatie over deze gezinnen is versnipperd over diverse betrokken instanties. Regelmatig komt het voor dat wel twintig hulpverleners zich bezighouden met één gezin. Door het koppelen van bestanden krijgen gemeenten inzicht in de samenhang van de verschillende aandachtsgebieden bij multi probleemgezinnen zonder dat de uitkomsten herleidbaar zijn naar specifieke gezinnen.

Over Pseudonimiseer

Pseudonimiseer helpt organisaties die persoonsgegevens verwerken om op verantwoorde wijze met privacy om te gaan. Vanuit een positie als Trusted Third Party stelt Pseudonimiseer organisaties in staat om, met bescherming van de privacy, gedrag te analyseren, metingen te doen en profielen op te stellen. De toepassingen in de praktijk liggen vooral daar waar analyses of rapporten worden gevraagd, die gebruik maken van brongegevens – vaak uit meerdere bestanden/omgevingen – die persoonsgegevens bevatten zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De extern gevalideerde techniek en proces garanderen dat individuele gegevens van burgers niet meer kunnen worden afgeleid uit de verwerkte data.

Over jb Lorenz

jb Lorenz houdt zich binnen het sociaal domein bezig met sturings- en bekostigingsvraagstukken en het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden. Zij ontwikkelden het gedachtengoed van sturen op maatschappelijk resultaat waarbij kenmerken op populatieniveau van wijken en buurten in kaart gebracht en gecombineerd worden met gegevens over zorg en ondersteuning. De daaruit voortkomende analyses stellen gemeenten in staat om betere keuzes te maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning van burgers. En de resultaten van deze inspanningen te meten op wijk- en buurtniveau.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze of andere toepassingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het maken van analyses? Neem dan gerust contact met ons op.

jb Lorenz – Bianca den Outer 010-3040186 – bianca@jblorenz.nl www.jblorenz.nl

Pseudonimiseer – Patrick van den Bos
020-5810205 – patrick.vandenbos@pseudonimiseer.nl www.pseudonimiseer.nl
Terug naar het overzicht