Terug naar het overzicht

Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

In 2018 hebben de gemeente Den Haag en de Haagse welzijnsorganisaties onder begeleiding van jb Lorenz de sociale wijkscan ontwikkeld. De gemeente streeft daarmee naar het gerichter invullen en professionaliseren van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Met een gerichte sturing vanuit de stadsdelen wil de gemeente invulling geven aan betere ondersteuning voor kwetsbare inwoners en meer sociale leefbaarheid in wijken. We zien dat schaarste in mensen en middelen de stadsdelen genoodzaakt tot expliciete keuzes over de invulling van hun opdracht: wat wil ik wel, en wat wil ik niet? Dat betekent dat de stadsdelen op wijk- en stadsdeelniveau moeten bepalen wat de omvang, impact en urgentie is van maatschappelijke vraagstukken. Dus waar is gerichte inzet nodig van maatschappelijke partners als welzijn en welke resultaten mag de gemeente van deze partners verwachten? Het werken met cijfers en de wijkanalyses die eerder vanuit jb Lorenz met de stadsdelen zijn ontwikkeld voorzien mede in deze behoefte aan een onderbouwde diversiteit. Om de Haagse stadsdelen verder te ondersteunen bij het formuleren van een gerichte opdracht, hebben medewerkers van jb Lorenz in 2019 deze stadsdelen getraind in het duiden van de maatschappelijke opgaven in de wijken en stadsdelen, en in de vaardigheid om gerichte opdrachten te formuleren die bijdrage aan maatschappelijke draagkracht, tolerantie en samenhangende ondersteuning voor kwetsbare inwoners. Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied