Terug naar het overzicht

Samenwerken in het begeleiden van laaggeletterden naar werk

Laaggeletterdheid staat hoog op de politieke agenda. De urgentie om te investeren in een vaardiger Nederland wordt breed gedeeld. In de afgelopen jaren zijn, mede dankzij de investeringen vanuit het huidige programma “Tel mee met Taal”, belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen dat taal, rekenen en digitale vaardigheden voor mensen geen obstakel vormen, maar juist kansen bieden om volwaardig mee te doen. Dit actieprogramma van de Ministeries BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners liep tot eind 2019. Een belangrijk doel van het programma is om alle betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter te laten samenwerken.

Ook onze opdrachtgever de Stichting Lezen en Schrijven (L&S) is een belangrijke speler op dit terrein. Door het hele land zijn in de afgelopen drie jaar initiatieven ontwikkeld in samenwerking met het UWV WERKbedrijf om het herkennen en screenen van laaggeletterde werkzoekenden te verbeteren en hen te begeleiden naar passend aanbod om zodoende hun kansen op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt te vergroten. Aan jb Lorenz werd de opdracht verstrekt om de opbrengsten van al deze initiatieven in kaart te brengen en te komen tot een analyse en aanbevelingen richting directie van L&S en het bieden van een gespreksdocument ter bespreking met het Ministerie. Belangrijkste vragen waren wat al deze initiatieven nu hebben opgeleverd, wat we ervan kunnen leren en welke aanbevelingen we kunnen meenemen richting de komende jaren.

Gesproken werd met projectleiders van L&S, betrokkenen uit de praktijk bij samenwerkingspartners en met managers bij het UWV. De gesprekken leverden een beeld op van “veel bereikt, nog veel te verbeteren”.
Met de rapportage van jb Lorenz heeft L&S een mooi fundament met heldere bouwstenen in handen om hun samenwerking met het UWV in de volgende bestuurlijke periode 2020-2024 de aanpak door te ontwikkelen!


Samenwerken in het begeleiden van laaggeletterden naar werk

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied