Terug naar het overzicht

Project Amersfoort | Evaluatie taakgericht inkopen specialistische jeugdhulp BSA

De Colleges van B&W in de regio Amersfoort hebben in 2015 de gemeente Amersfoort de opdracht gegeven om de inkoop van de regionale jeugdhulp en Wmo te organiseren en daarbij behorende taken als accountmanagement, implementatie en monitoring uit te voeren.

In 2016 is de gemeente Amersfoort taakgerichte financiering aangegaan met meerjarige afspraken gericht op duurzame relaties om de zorg te transformeren naar meer ambulante inzet en lichtere/flexibele vormen van verblijf.

Echter is de vraag ontstaan op welke wijze de regio door kan gaan met de taakgerichte uitvoeringsvariant voor de specialistische jeugdhulp. Hiervoor is een evaluatie noodzakelijk.
De opbrengsten van de evaluatie vormen samen met de besluitvorming op eventuele verlenging van de overeenkomsten met de Breed Spectrum Aanbieders, belangrijke elementen die van invloed zijn op de inkoop 2023.

Een plan van aanpak is nodig om inzicht te krijgen in de ervaringen, de geleerde lessen, het strategisch perspectief en de koersbepaling.
Alles bij elkaar wordt weergegeven op basis van positieve ervaringen die aanknopingspunten bieden voor verder leren en ontwikkelen in de samenwerking.

Resultaat:

Regio Amersfoort heeft inzicht in de landelijke ervaringen en de stand van zaken rondom taakgerichte inkoop.

Ook heeft de regio inzicht verkregen in haar eigen stand van zaken en de geleerde lessen.
Er is een strategisch perspectief geschetst,Project Amersfoort waarmee de regio afwegingen kan maken als voorbereiding op de inkoop 2023.  Er zijn bredere verbanden gelegd, om zo niet alleen een handelingsperspectief te bieden, maar ook inzichten te geven op basis waarvan men tijdens de voorbereidingsperiode van de nieuwe inkoop, in een zeer dynamisch speelveld in staat is om eigen afwegingen te maken.

Neem contact op
Terug naar het overzicht