Terug naar het overzicht

Evaluatie taakgericht inkopen specialistische jeugdhulp BSA

Per 31 december 2022 lopen de contracten Jeugdhulp en Wmo begeleiding en respijtzorg voor de regio Amersfoort af. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de inkoop 2023 van start zijn gegaan. Met deze inkoopronde willen de gemeenten toewerken naar de realisatie van een getransformeerd zorglandschap vanuit de sturingsprinicpes die door de wethouders zijn onderschreven. Onderdeel van de voorbereiding op de inkoop 2023 betrof de evaluatie van de taakgerichte inkoop met BSA jeugdhulp. Deze evaluatie is ook met de zorgaanbieders afgestemd en in het addendum opgenomen. De evaluatie blikt niet alleen terug, maar bevat ook een doorkijk naar de toekomst.

Een van de vragen die namelijk voorligt, is op welke wijze de regio door kan gaan met de taakgerichte uitvoeringsvariant voor de specialistische jeugdhulp. De opbrengsten van de evaluatie vormen samen met de besluitvorming op eventuele verlenging van de overeenkomsten met de BSA-aanbieders, belangrijke elementen die van invloed zijn op de inkoop 2023.

Resultaat:

Regio Amersfoort heeft inzicht in de landelijke ervaringen en de stand van zaken rondom taakgerichte inkoop. Ook heeft de regio inzicht verkregen in haar eigen stand van zaken en de geleerde lessen.
Er is een strategisch perspectief geschetst waarmee de regio afwegingen kan maken als voorbereiding op de inkoop 2023. Er zijn bredere verbanden gelegd, om zo niet alleen een handelingsperspectief te bieden, maar ook inzichten te geven op basis waarvan men tijdens de voorbereidingsperiode van de nieuwe inkoop, in een zeer dynamisch speelveld in staat is om eigen afwegingen te maken. Kijk bij onze publicaties voor de rapportages die we hebben opgeleverd!

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542