Terug naar het overzicht

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

Op advies van de brigadier vervoer voor personen met verward gedrag heeft de staatssecretaris er op ingezet met een aantal regio’s en alle partijen die in die regio’s betrokken zijn bij het vervoer van personen met verward gedrag, actuele convenanten af te sluiten met als doel concrete verantwoordelijkheden toe te delen en samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarbij wilde de staatssecretaris zo mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven en streefde hij ernaar convenanten die afspraken bevatten over vervoer vóór en na beoordeling. 

jb Lorenz heeft de convenanten ontworpen, opgesteld en heeft in de provincies Drenthe en Friesland de totstandkoming van de vervoersconvenanten gefaciliteerd en gecoordineerd. In de beide provincies hebben alle betrokken ketenpartners de handschoen opgepakt en samenwerkingsafspraken gemaakt om passend vervoer te creëren voor mensen met verward gedrag en vastgelegd in een convenant. 

De convenanten bevatten afspraken over monitoring, zodat ze relevante informatie opleveren over de kwaliteit van het vervoer, de benodigde personele bezetting van de auto, de responstijden, de relatie met de meldkamer, het aantal ritten en de kosten. Op basis van gegevens die de huidige lopende pilots en afspraken in de convenanten opleveren, zal de staatssecretaris begin 2019 bezien of het wenselijk en nodig is om vervoer met psychiatrische hulpverlening dat nu nog is voorbehouden aan regionale ambulancevoorzieningen per 2020 (gedeeltelijk) vrij te geven voor andere aanbieders. Meer informatie en de ondertekende convenanten kan men hier vinden.

Overige projecten van Bianca den Outer

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag 

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied