Terug naar het overzicht

Ondersteuning sturen op maatschappelijk resultaat sociaal domein | Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente heeft in de “Visie op het sociaal domein: notitie voor een samenhangend maatschappelijke agenda” van begin 2013  een integrale sturingsvisie geformuleerd voor het sociaal domein. Deze sturingsvisie is uitgewerkt in een sturingsmodel. Beschreven is hoe de gemeente het sociaal domein wil aansturen en organiseren. Die uitwerking gaat uit van een visie op de inwoners waarbij uitgegaan is van 80 % zelfredzame inwoners, 15 % potentieel of incidenteel kwetsbare inwoners en 5 % kwetsbare inwoners. Vervolgens is ingegaan op de type dienstverlening per categorie, inclusief beleidsuitgangspunten die aangeven hoe de gemeente aankijkt tegen wat wiens de rol is en welke verwachting daarover bestaat. Ook is een aantal kernwaarden genoemd:

  • Eigen kracht en individuele verantwoordelijkheid en die van zijn/haar directe omgeving vormt de basis (normalisatieprincipe)-> steeds terug naar functioneren in een genormaliseerde omgeving
  • Iedereen kan en mag meedoen: -> particulier initiatiefvoorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en waardevol
  • Eén cliënt/gezin, één aanpak, één regisseur, waarbij de vraag uitgangspunt is -> als preventie en vroegtijdige aanpak niet voldoende is, wordt het professioneel vangnet ingezet (één plan, één regisseur)
  • De gemeente stuurt op resultaat -> de gemeente bepaalt de eisen aan het plan waarmee professionele vangnetorganisaties zorg en ondersteuning inzetten.

De visie is bedoeld om de consistentie te vergroten bij het maken van (beleids)keuzes en het doorvoeren van beheersmaatregelen. Een aantal jaren later, met drie jaar ervaring met de decentralisaties in het sociaal domein, en op het punt staande om na de verkiezing verder te gaan met een nieuw samengestelde raad en mogelijk college, vond de gemeente dit een goed moment om na gaan waar Pijnacker-Nootdorp nu staat. En na te gaan wat de volgende stap kan zijn in de doorontwikkeling. Om meer zicht en grip te krijgen op de behaalde resultaten en een logische vervolgstap te maken, heeft de gemeente besloten om de monitor maatschappelijk resultaat te implementeren. jb Lorenz ondersteunt de gemeente hierbij!

Ondersteuning sturen op maatschappelijk resultaat sociaal domein | Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied