Terug naar het overzicht

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft in 2016 en 2017 een start gemaakt met het gebruik van de Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR). Deze pilot wordt geĆ«valueerd in het eerste kwartaal van 2019. Er ligt een stevige basis, met maatschappelijke resultaten over drie wetten heen, met indicatoren per resultaat. Beiden zijn in samenspraak met de beleidsfunctionarissen nagenoeg uitgekristalliseerd. De maatschappelijke resultaten ondersteunen het coalitieakkoord voor de komende jaren. In 2018 is gestuurd op het gebruik van het model. Het sturen op maatschappelijk resultaten heeft effect op beleidsvoorbereiding, op de beleidsuitvoering, op de bedrijfsvoering, op managementrapportage, op de samenwerkingspartners. Op het terrein van de uitgaven, met name van de (gespecialiseerde) jeugdzorg, is er noodzaak om na te gaan welke mogelijkheden er liggen om de structurele uitgaven te verminderen. En er is behoefte aan (zo veel mogelijk real-time) managementinformatie. Terneuzen wil werk maken van de integrale aanpak en gebruikt in deze fase de MMR als hulpmiddel om die integrale aanpak verder te verkennen. Door gebruik te maken van de gegevens van de wijken met hun  inwoners, hun gezinssituatie en hun omgeving, kan er gestart worden met het in kaart brengen van deze gegevens.   Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied