Terug naar het overzicht

Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

Onderdeel van het ‘Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost 2016 – 2020’ was een oplosagenda. Deze bestaat zes doelstellingen die nader worden uitgewerkt tot concrete acties. jb Lorenz stelde een plan van aanpak op. Dat betekent concreet dat het doel van het plan van aanpak is het realiseren van wonen met ondersteuning voor psychisch kwetsbare mensen, waarbij het streven is om: 

– tijdelijke oplossingen te realiseren, om daarmee door- en uitstroom te bevorderen. 

– structurele oplossingen te realiseren voor wonen met ondersteuning tussen 2018 en 2020. 

Om tot deze oplossingen te komen is de navolgende opdracht geformuleerd:

“Ontwikkel – in samenspraak met alle betrokken partijen en cliënten – een regionaal plan van aanpak voor wonen met ondersteuning voor psychisch kwetsbare inwoners.”

Met deze kernelementen wordt aangesloten bij de zorginhoudelijke herstelvisie. Deze gaat uit van het individu met alle persoonlijke kenmerken, inclusief psychische of psychosociale beperkingen. Een persoonlijke ambitie wordt zo geformuleerd dat deze aansluit de individuele talenten ontwikkelmogelijkheden van een inwoner.

Waar passend moeten inwoners dus aanspraak kunnen blijven maken op Beschermd Wonen, maar een aanzienlijk deel van deze groep zal (op termijn) beter geholpen zijn met andere vormen van wonen met ondersteuning die beter aansluit bij persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving.

Ter beantwoording van de centrale opgave, formuleerden we concrete acties die bijdragen aan een passende instroom, het bevorderen van doorstroom en het borgen van uitstroom Beschermd Wonen. Doel is om te komen tot concrete acties die bijdragen aan de omvorming van Beschermd Wonen van een losstaande voorziening in de Wmo2015 naar een voorziening die onderdeel uitmaakt van een keten van zorg en ondersteuning. Het vertrekpunt daarbij is dat psychisch kwetsbare inwoners kunnen wonen in een omgeving die gericht is op deelname aan een inclusieve samenleving. 

Een thuis om te wonen met de zorg en ondersteuning die daarbij past in een omgeving waar het prettig is om te leven in contact met de gemeenschap

In het onderzoek onderliggend aan dit plan van aanpak heeft de nadruk ook gelegen op passende instroom, het bevorderen van doorstroom en het borgen van uitstroom. Daaruit zijn drie lijnen naar voren gekomen die gezamenlijk de inclusieve deelname van psychisch kwetsbare mensen aan de samenleving mogelijk maken. Het gaat dan om wonen, passende zorg en ondersteuning en om verbinding met de omgeving. Deze elementen zijn onderling van elkaar afhankelijk. Om de regionale ambitie te realiseren zijn alle drie de elementen noodzakelijk. We hebben ons daarom met betrekking tot de inhoud van dit plan van aanpak (‘wonen met ondersteuning’) niet beperkt tot huisvesting in de smalle zin van het woord maar hebben we een brede opvatting geformuleerd:

  1. Wonen. Wanneer inwoners vanuit een voorziening voor Beschermd Wonen door willen stromen naar een eigen thuis met passende zorg en ondersteuning, dienen er passende woningen beschikbaar te zijn. De beschikbaarheid van voldoende passende woningen is een voorwaarde voor het bevorderen van doorstroom en het borgen van uitstroom.
  2. Zorg en ondersteuning. Om goed te kunnen wonen, moet iemand ook veilig kunnen wonen. Verwaarlozing en maatschappelijke overlast willen we voorkomen en gevaar voor iemand zelf of zijn of haar omgeving moet worden afgewend. Wanneer mensen uitstromen uit een beschermde woonvoorziening naar een eigen woning, hoort daar dus ook voldoende en passende ondersteuning bij.
  3. Omgeving. Bij wonen met ondersteuning hoort niet alleen iemands woning en iemands directe huishouden, maar ook zijn of haar omgeving: mensen wonen ergens en maken deel uit van een gemeenschap. Kwaliteit van leven is mede afhankelijk van de mate waarin je contact hebt met deze omgeving en waarin je veiligheid en verbinding ervaart. Omgekeerd is de uitstroom uit Beschermd Wonen van invloed op de omgeving. 

Het plan van aanpak is tot stand gekomen door het doorlopen van een intensief en interactief traject, samen met ketenpartners. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De probleemanalyse en oplossingen zijn gebaseerd op een cijfermatige analyse van het vraagstuk rondom huisvesting, aangevuld met een kwalitatieve analyse van de kernelementen in de geformuleerde ambtitie rondom door- en uitstroom Beschermd Wonen met cliënten en ketenpartners. 

Kwantitatief onderzoek

Op basis van de beschikbare gegevens van cliënten die een indicatie Beschermd Wonen verzilveren is op geanonimiseerd niveau een diepgaande analyse gemaakt. Betrokken partijen kunnen op basis van concrete cijfermatie inzichten komen tot afspraken. Lopende het proces is duidelijk geworden dat de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpt om overtuigingen en aannames te toetsen aan de hand van concrete feiten en data. 

Kwalitatief onderzoek

Daarnaast is in twaalf werksessies met cliënten en betrokken partijen uitgebreid gesproken over de huidige ervaringen met betrekking tot instroom-doorstroom-uitstroom van inwoners die Beschermd Wonen. Daarbij is ingegaan op de ontwikkeling van zorg en ondersteuning binnen de keten. Daarnaast zijn oplossingen verkend voor het realiseren van duurzame uitstroom. In een tweede ronde van vier werksessies zijn de opbrengsten uit de eerste fase van het onderzoek met betrokken partijen en cliënten uitgewerkt tot concrete acties. In totaal zijn meer dan 200 mensen gesproken. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de betrokken partijen.Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied