jb Lorenz is op het gebied van het sociaal domein een expert bureau dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties bij strategische vraagstukken die praktische uitwerking vragen. We zijn ontwikkelaars die duurzame en originele oplossingen implementeren en de publieke zaak een warm hart toedragen.

We hebben ons gespecialiseerd op het vinden van antwoorden op complexe vraagstukken op het gebied van sturing en bekostiging van zorgtaken en de bijbehorende bedrijfsvoering binnen gemeenten en zorgorganisaties. Daarnaast hebben we ervaring in het organiseren van complexe (publiek-private) samenwerkingsverbanden.

Wat doen wij allemaal in het sociaal domein? Een selectie van onze projecten treft u onderstaand aan.

Sleutel tot domeinoverstijgend indiceren

Sleutel tot domeinoverstijgend indiceren Kinderpalliatieve zorg

https://www.alphenaandenrijn.nl/

Alphen aan den Rijn: Juiste zorg op de juiste plek

Pluis - niet pluis

Training Pluis – niet pluis voor de vijf Peelgemeenten

Casusanalyse Wet verplichte ggz

Casusanalyse Wet verplichte ggz

Project Personen verward gedrag 2018 2019

Personen met verward gedrag Limburg | 2018-2019

Continu Meten van Ervaringen Jeugdhulp in Holland Rijnland

Continu Meten van Ervaringen Jeugdhulp in Holland Rijnland

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland

Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg

Trainingsprogramma voor de vijf Peelgemeenten

Trainingsprogramma voor de vijf Peelgemeenten

Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland

Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

Gegevensdeling Gelderland-Zuid

Gegevensdeling Gelderland-Zuid

Ambulante jeugdzorg

Ambulante jeugdhulp

personen met verward gedrag

Aanpak personen met verward gedrag gemeente in Schiedam

kinderpalliatieve zorg

Integrale indicatiestelling en bekostiging Palliatieve kindzorg

aanpak personen met verward gedrag

Aanpak personen met verward gedrag in de Kempen

Procesbegeleiding Haagse Tafels

personen met verward gedrag

Implementatie Wet Verplichte GGZ

wvggz

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), regio Zuid-Limburg

personen met verward gedrag

Project ‘personen met verward gedrag’ regio Limburg

welzijnsorganisatie passe-partout

Passe-partout ondersteuning ambitieplannen | welzijnsorganisatie

wet verplichte ggz

Wet verplichte GGZ

Samenwerken in het begeleiden van laaggeletterden naar werk

holland rijnland

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland

Kennisateliers sturen op maatschappelijk resultaat in het Sociaal Domein | Regio Zeeland

Kennisateliers sturen op maatschappelijk resultaat in het Sociaal Domein | Regio Zeeland

woonplaatsbeginsel

Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS

Informatie analyse | Midden Limburg Oost

zorginnovatie en technische ontwikkelingen

Projectleiding zorginnovatie en technologische ontwikkeling voor een innovatieve zorgorganisatie

Informatieanalyse Centrum voor Jeugd en Gezin

aanpak personen met verward gedrag

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Ondersteuning sturen op maatschappelijk resultaat sociaal domein | Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

xtra

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra

Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

kinderpalliatieve zorg

Advies bekostiging Palliatieve Zorg voor kinderen inclusief landelijke werkagenda

hybride monitoringsinstrument den haag

Proeftuin Den Haag – Ontwikkeling hybride monitoringsinstrument

Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

onderzoek beschermd wonen Maastricht

Maastricht – Onderzoek Beschermd wonen

ontwikkelsessie smwo

Ontwikkelsessie SMWO

woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Uitvoeringstoets woonplaatsbeginsel