Terug naar het overzicht

Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!

Wet verplichte ggz

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben. De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Onderdelen zijn het invullen van de hoorplicht bij een crisismaatregel (voorheen IBS), een meldingsfunctie voor inwoners en een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot ggz-zorg, uitgevoerd door of namens de gemeente.

Deze directe taken staan nog los van de samenhang die gemeenten moeten organiseren met de aanpak personen met verward gedrag en de ondersteuning voor de groep inwoners die wél probleem heeft of geeft, maar níét voor verplichte zorg in aanmerking komt. Want met de Wvggz wordt het verlenen van verplichte zorg niet eenvoudiger. Deze wordt alleen gevarieerder.
De nieuwe wet stelt op zichzelf geen andere eisen aan de regionale samenwerking dan een driemaandelijks overleg, maar om redenen van schaalgrootte, de vereiste specifieke expertise en de vereiste samenwerking met ketenpartners op regionale of bovenregionale schaal, ligt het voor de hand om samen te werken met andere gemeenten in de regio en ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Wat is er nodig in de implementatie?

Vanuit jb Lorenz ondersteunen we meerdere gemeenten, zorgaanbieders en partijen in het veiligheidsdomein bij het doorgronden en implementeren van de wet. We constateren dat de wet een grotere impact heeft dan vooraf gedacht. Partijen hebben elkaar na 1 januari 2020 nog meer nodig om goede en samenhangende zorg te bieden. Als we niet uitkijken worden mensen, hun omgeving, de samenleving en de betrokken organisaties straks geconfronteerd met een georganiseerde teleurstelling en nieuwe administratieve lasten.
Om de implementatie goed vorm te geven en als gemeente je rol te kunnen pakken, is het belangrijk dat gemeenten in ieder geval:

 • Kennis verkrijgen van de wet verplichte ggz en de impact voor gemeenten;
 • Keuzes maken over de invulling van nieuwe verantwoordelijkheden;
 • Keuzes maken over de omgang met inwoners, naasten en hun omgeving;
 • Keuzes maken over de samenwerking met gemeenten en ketenpartners;
 • Verplichte zorg verbinden met onder meer de aanpak personen met verward gedrag, ondersteuning vanuit de Wmo, wonen en bestaanszekerheid.

Wat kan jb Lorenz bieden?

Jb Lorenz ondersteunt gemeenten op alle bovenstaande punten. We schreven een factsheet en hebben samen met een grote ggz aanbieder, gemeenten en het OM casuïstiek ontwikkeld en geanalyseerd om de gevolgen van de nieuwe wet tastbaar te maken.
Om gemeenten, bestuurders en projectleiders te ondersteunen stellen we daarnaast een strippenkaart beschikbaar. Daarmee kunt u gedurende 2019 voor vragen en advies omtrent de Wet verplichte ggz terecht bij onze experts. Zonder vooraf precies te weten wat uw vraag gaat zijn. Daarmee is de inzet van jb Lorenz vrij in te vullen, bijvoorbeeld met:

 • De beschikbaarheid van kennis en expertise;
 • Het vertalen van wet- en regelgeving naar gevolgen voor gemeente en regio;
 • Het inventariseren met regiogemeenten en/of ketenpartners van:
  • De stand van zaken in de implementatie
  • De informatie- en/of ondersteuningsbehoefte
  • De wens en noodzaak tot samenwerken
 • Het opstellen of bijdragen aan een implementatieplan;
 • Het faciliteren, voorzitten of voeden van (regio)overleg;
 • Het meedenken en tegenlezen van beleidsvoorstellen;
 • Het coachen en sparren met projectleiders of beleidsmedewerkers;
 • Het organiseren van draagvlak bij bestuurders;
 • Het ondersteunen en meenemen van Gemeenteraden en adviesraden.

De rol die experts van jb Lorenz innemen verschilt en hangt af van uw eigen lokale en regionale informatie- en ondersteuningsbehoefte. Daarmee leveren we maatwerk en zorgen we dat uw organisatie zelf toewerkt naar een adequate implementatie en samenhangende verplichte zorg voor kwetsbare inwoners.
Voor meer informatie, overleg of ondersteuning op maat kunt u contact opnemen met Renate van Huizen of Tjisse Bosch. Zij zijn bereikbaar via Renate@jblorenz.nl, Tjisse@jblorenz.nl of via 010 – 30 40 186.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten