Veel gestelde vragen en antwoorden


Specialistische Jeugdhulp met de volgende karakteristieken:

 • het betreft veelal ambulante begeleiding of behandeling van korte(re) duur of beperkte intensiteit;
 • het betreft veelal enkelvoudige problematiek;
 • Het betreft een groot aantal Jeugdigen/Gezinnen met relatief lage kosten per Jeugdige.

In de beschikking is aangegeven of zorg van de jeugdige in segment 2 valt.


Specialistische zorg die niet binnen segment 2 valt vanwege complexiteit van de problematiek. Dit betreft Jeugdhulp die in ieder geval één van de volgende elementen bevat:

 • Hoog specialistische expertise en beschikbare voorzieningen,
 • Vormen van Jeugdhulp die qua tariefstelling niet passen binnen segment 2,
 • Intramurale en/of intensieve ambulante hulp, (bijna) altijd meervoudig van aard, dat wil zeggen vanuit meerdere domeinen binnen de Jeugdhulp.

In de beschikking is aangegeven of zorg van de jeugdige in segment 3 valt.


Een geheel van voorzieningen dat vanaf 2017 wordt ingezet in de regio Hart van Brabant om voor de Jeugdige/het Gezin de resultaten te bereiken zoals geformuleerd in het Integraal plan van aanpak.

Het kan zijn dat er na de start van een zorgarrangement er meer, minder of andere zorg nodig is. In dat geval spreken we van voortschrijdend inzicht. U heeft dan contact opgenomen met de toegang voor een nieuwe beschikking. De werkwijze voor het noteren in de productiemonitor is dan als volgt:

 • Het arrangement dat u was gestart stopt en wordt vervangen door een nieuw arrangement.
 • Het arrangement waarmee u gestart was veranderd in een nieuw arrangement. U noteert beide arrangementen in de productieuitvraag. Het aangevraagde arrangement mag verschillen van het toegewezen arrangement
 • Is de zorgvraag nieuw? Dat wil zeggen: leidt een verandering in de situatie van de cliënt tot het oordeel dat andere zorg nodig is dan beschikt? Dan sluit u het arrangement dat al gestart was af door het invullen van de einddatum in de regel. Op basis van de nieuwe beschikking noteert u het nieuwe arrangement in de productiemonitor met een nieuwe startdatum.


U vult alleen de productie in voor de cliënten waarvoor u een beschikking hebt ontvangen. Normaalgesproken bent u dan hoofdaannemer. In incidentele gevallen is het echter mogelijk dat u als onderaannemer een beschikking krijgt, als de hoofdaannemer de beoogde zorg niet kan leveren. Om deze reden is het essentieel dat u steeds verifieert: heb ik voor betreffende jeugdige een beschikking ontvangen, voordat u productie invult.

 • Dan blijft u die zorg noteren in de productiemonitor volgens de afspraken die gelden en golden voor het jaar 2016. De zorg voor overgangscliënten loopt door tot uiterlijk 31 december 2017.
 • U noteert alleen de minuten en/of ligdagen gemaakt in 2017 voor de overgangscliënten


Dyslexie wordt niet meer opgenomen in segment 3 per 31-12-2016. Deze is nu terug te vinden onder segment 2 met nieuwe productcodes. Dyslexie wordt per sessie genoteerd in het sjabloon.

Het heropenen van arrangementen kan nog binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject. Meldt een jeugdige/gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten en wensen, dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. Het arrangement wordt dus feitelijk heropend. U noteert deze heropende arrangementen NIET in de productiemonitor.

Hiervoor is een apart sjabloon ontwikkeld. Mocht u deze niet ontvangen hebben neem dan contact op met info@productiecijfers.nl of 0180 200920.