Terug naar het overzicht

Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz! (Co-creatie GGz Centraal en jb Lorenz)

Samen met GGz Centraal heeft jb Lorenz de Wet verplichte ggz uitgewerkt in drie casussen. Dus wat gaat de wet concreet betekenen voor de toegang tot verplichte zorg, het verlenen van verplichte ambulante zorg en de uitstroom uit verplichte zorg?

Op donderdag 11 april zijn de resultaten door Tjisse Bosch van jb Lorenz gepresenteerd op het symposium ‘Wet verplichte ggz: Doe het zelf, doe het samen!’ bij GGz Centraal in Amersfoort. Het doel van het symposium was de ketensamenwerking op grond van de Wvggz inzichtelijk maken, versterken en verder op gang brengen.

Met ruim 100 deelnemers vanuit gemeenten, het Openbaar Ministerie, GGZ-aanbieders, de politie en zorgverzekeraars was het een geslaagde bijeenkomst.

Maak de wet concreet

Met de Wet verplichte ggz (Wvggz) verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en partners in het zorg- en veiligheidsdomein daarin hebben.

De nieuwe wet stelt op zichzelf geen andere eisen aan de regionale samenwerking dan een driemaandelijks overleg. Echter … omdat partijen elkaar na 1 januari 2020 meer nodig hebben om samenhangende zorg en ondersteuning te organiseren, ligt het voor de hand om in de implementatie actief samenhang te organiseren. Het verlenen van verplichte zorg wordt namelijk niet eenvoudiger, alleen gevarieerder en meer in verbinding met de samenleving.

Voor GGz Centraal en jb Lorenz was dat aanleiding om de impact van de Wvggz tastbaar te maken aan de hand van concrete situaties. Deze casuïstiek is opgesteld samen met psychiaters op basis van elementen uit hun werkpraktijk. De drie casussen zijn methodisch uitgewerkt en geanalyseerd samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, politie en betrokkenen van GGz Centraal. Wij hebben gekeken naar de impact en implicaties van de wet om zo te bepalen wat in gezamenlijkheid moeten worden georganiseerd.

Op basis van deze regio-bijeenkomsten zijn de casusbeschrijvingen aangescherpt, voorzien van duiding en is er een regio-agenda opgesteld om de gezamenlijke implementatie en de toeleiding van mensen naar verplichte zorg per 2020 zo goed mogelijk te organiseren.

Resultaat

Het resultaat betreft drie systematisch uitgewerkte casussen, die voor iedereen beschikbaar zijn. Deze casuïstiek is voorzien van een analyse van de samenhang bij het verlenen van verplichte zorg en de gezamenlijke implementatie-opgave.

Toeleiding tot verplichte zorg:

Verlenen van ambulante verplichte zorg:

Uitstroom uit verplichte zorg:

Ontwikkelagenda Wvggz

Voor meer informatie, het bespreken van deze casuïstiek in uw organisatie of regio of ondersteuning bij de implementatie van de Wet verplichte ggz, kunt u contact opnemen met Bianca den Outer.

 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten