Terug naar het overzicht

Burgers en professionals: een sterk wijknetwerk

Wijknetwerken waarin de eerstelijnszorg samenwerkt met welzijn en burgers kunnen het lokale zorgsysteem veranderen. En dat is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo’n netwerk opzetten is niet eenvoudig. Onderzoeksleider dr. Miranda Laurant van het project ‘Sterk Wijknetwerk’ deelt ervaringen en succesfactoren. Zij is lector organisatie van zorg en dienstverlening bij de University of Applied Sciences | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Lokale initiatieven

Het project ‘Sterk Wijknetwerk’ initieerde twee ‘eigen’ proeftuinen voor een sterk wijknetwerk, in Wijchen en Leiden. Twee vragen dienden als vertrekpunt: wat zijn de (zorg)vragen en behoeften van inwoners vanuit (positieve) gezondheid? En zijn de bekwaamheden van professionals, burgers en/of vrijwilligers hierop afgestemd? Samenwerking is immers noodzakelijk om het juiste aanbod te kunnen bieden.
Voor het verzamelen van kennis over samenwerken in een wijknetwerk, brachten de onderzoekers ook vijf lokale initiatieven in kaart: Proeftuin Ruwaard, Netwerk Positieve Gezondheid Lemmer, Stichting Wedde dat ’t lukt, DementieNet Dukenburg en DementieNet Gemert.

Succesvol

Proeftuin Ruwaard in Oss, gericht op multiprobleemgezinnen, is een succesvol voorbeeld. Laurant: “Hier is vooraf veel en langdurig overleg geweest, op bestuurlijk niveau en met wijkbewoners. Dit maakte het mogelijk dat de gemeente alle Wmo-gelden bij elkaar legde onder het motto ‘anders denken en doen in Ruwaard’. Bij de feitelijke start lag er een goed geformuleerde visie én een ‘samenwerkwijze’. Daarnaast was er een kwartiermaker die professional en burger enthousiasmeerde.” In de wijk Ruwaard zijn al ruim 500 casussen opgepakt. Professionals houden bij zorgvragers thuis mdo’s en nemen deel aan leersessies. “Ook is er voldoende financiële ruimte om te doen wat passend is bij de vraag van de inwoner.”

Burgers en professionals

Uit alle praktijkvoorbeelden komt naar voren dat burgers het lastig vinden om contact te krijgen met professionals. Tegelijkertijd ervaren zorg- en welzijnsprofessionals dat goed samenwerken en een netwerk vormen complex is; en extra moeilijk als zij samenspraak met burgers moeten oppakken. Laurant: “De huidige ontwikkelingen vragen om andere competenties van professionals en burgers. Opleidingen zullen daarop moeten inspelen. Het aansluiten van onderwijs bleek in dit project veelal een brug te ver, maar is uiteindelijk wel noodzakelijk.”

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten