Terug naar het overzicht

Van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang naar samen redzaam in de wijk?

Naast de huidige taken in de ambulante begeleiding binnen de Wmo, krijgen álle gemeenten per 2020 de verantwoordelijkheid over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Specialistische zorgvormen die nu nog belegd zijn bij de centrumgemeenten.
De omvang en impact van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen op zowel cliënten, zorgaanbieders als  gemeenten is groot.  Het betreft een kleine, zeer kwetsbare groep inwoners met zorgvragen op het vlak van geestelijke gezondheid, licht verstandelijke beperking in combinatie met ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden. In het bevorderen van zelfredzaamheid of  samenredzaamheid, maken deze mensen (wisselend) gebruik van ondersteuning en voorzieningen in de Wmo, zorg & welzijn, veiligheid, werk en inkomen en met betrekking tot wonen. Dat vraagt een tijdige voorbereiding van gemeenten en zorgaanbieders in de aanloop naar 2020.
Wat betekent deze decentralisatie met de transformatie opdracht voor gemeenten? Wanneer is er sprake van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang? Hoe voorkomen we dat inwoners uitvallen?  Welke rol en verantwoordelijkheid krijgen toegangsmedewerkers en accountmanagers? Welke rol en verantwoordelijkheden hebben bestuurders en gemeenteraden? Met wie en op welke schaal moeten we samenwerken? Op welke gemeentelijke domeinen heeft deze opdracht (wederzijds) effect?  Wat betekent de regionale visie in de praktijk?
De complexiteit van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang vragen om een tijdig voorbereidingsproces. Zowel op inzicht, inhoud, inrichting, kansen, uitdagingen en financiële effecten op korte en lange termijn.  Het gaat immers om de integrale inwonersverantwoordelijkheid van gemeenten voor zeer kwetsbare inwoners.
Wij kunnen uw gemeente helpen om goed en diepgaand inzicht te krijgen in de vraagstukken rondom de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, in relatie met de vraagstukken rondom GGZ in de Wijk en de afstemming die nodig is met zorgverzekeraars en zorgkantoor. Hiertoe hebben wij een kennisatelier ontwikkeld in combinatie met een werkatelier. Door middel van het kennisatelier brengen we u in een dag(deel) op vlieghoogte met betrekking tot de doelgroep; inhoudelijk, organistatorisch maar ook met betrekking tot de financiele consequenties voor uw gemeente vanaf 2020. Na het volgen van het werkatelier heeft u een concreet actieplan aan de hand waarvan de beleidsontwikkeling ter hand genomen kan worden en gestart kan worden met de inrichting van de organisatie voor kwetsbare mensen met GGZ-problematiek.
jb Lorenz ontwikkelt duurzame oplossingen voor een beter maatschappelijk resultaat en een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein. Oplossingen voor individuele gemeenten en voor regio’s. Maar ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars vragen steeds vaker ons advies.
Wilt u meer informatie of doorpraten over uw strategische positionering  en de toekomstgerichte inrichting van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in het sociaal domein? Dan kunt u contact opnemen met Bianca den Outer of Carla Wijngaarden via  telefoonnummer (010 – 30 40 186) of via bianca@jblorenz.nl / Carla@jblorenz.nl.
Achtergrond van de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Met de invoering van de Wmo2015 is de verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning voor inwoners die Beschermd Wonen overgedragen aan centrumgemeenten. Het gaat hierbij om voorzieningen voor inwoners met een psychische aandoening en/of psychosociale problemen die door hun beperking gedurende een bepaalde periode niet zelfstandig kunnen wonen. Met Beschermd Wonen kunnen deze inwoners van gemeenten (tijdelijk) verblijven in een gecontroleerde en beschermde woonomgeving, waarbij de nadruk wordt gelegd op veiligheid, bescherming, stabilisatie en waar mogelijk herstel.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een commissie onderzoek gedaan naar de toekomst van Beschermd Wonen, de zogeheten Commissie Dannenberg. In haar advies bepleit deze commissie de sociale inclusie van de doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Inwoners van gemeenten die gebruik maken van deze voorzieningen zouden voor een goede kwaliteit van leven gediend zijn zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken te wonen. Met daar waar nodig begeleiding en ondersteuning die gericht is op herstel en deelname aan de samenleving. Met deze randvoorwaarden stelt de commissie dat minimaal één tot twee derde van de populatie Beschermd Wonen op termijn zou moeten kunnen door- en uitstromen.

De belangrijkste uitdaging de komende jaren is het omvormen van beschermde woonomgevingen die los staan van andere voorzieningen in de Wmo2015, tot een voorziening die past in en aansluit bij een keten van bredere en andere vormen van wonen met ondersteuning. We noemen dat de transformatie van Beschermd Wonen. Die andere vormen van ondersteuning zijn namelijk vanuit de Wmo2015 gericht op zelfredzaamheid en volwaardige deelname aan de samenleving voor alle inwoners van de gemeenten. Daarvoor worden steeds vaker individuele maatwerktrajecten ontwikkeld die tot doel hebben om cliënten waar mogelijk te laten doorstromen en uitstromen naar gevarieerde vormen van wonen met daarbij de passende zorg en ondersteuning wanneer dit nodig is.
 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten